fbpx
Exempel på fönster som har energieffektivise-rats på insidan, genom lösa innanfönster med isolerglaskassetter (nr 3 i tabellen nedan). Foto: Sören Vadstrup

Det finns olika sätt att förbättra energivärdet för gamla träfönster, och vissa av dem är både varsamma och effektiva. Søren Vadstrup redovisar danska undersökningar och mätningar, användbara även för svenska förhållanden.

Gamla fönster av trä kan energieffektiviseras på fyra olika sätt, varav de tre som visas i skissen på nästa sida är de som rekommenderas. De är enkla att utföra, diskreta och bra ur energi- och hållbarhetssynpunkt. Vi har haft innanfönster i Danmark sedan 1731 – så där är intet nytt under solen. Samtliga konstruktioner klarar energikraven i de danska byggreglerna Bygningsreglementet (BR15).

Den fjärde lösningen har kraftiga, invändiga ramar med isolerglaskassetter, där båda rutorna har en energibeläggning mellanglasen. Denna variant rekommenderas inte, då den är dyr, tar mycket dagsljus, samt är klumpig och ful i äldre interiörer. Men eftersom den har så goda energiegenskaper, finns den ändå med i tabellen på s 22 (fönstertyp 1 i tabellen).

Man kan alltså bevara husets arkitektur och få bästa möjliga energibesparing – samtidigt.
Att göra energieffektiviserande åtgärder på insidan, påverkar byggnadens interiör. Detta är dock att föredra framför att byta till isolerglaskassetter utvändigt, som innebär ändrade proportioner, spröjsar, profiler, beslag och minskar mängden dagsljus. Observera att det kan finnas byggnader där man inte heller kan acceptera innanfönster av kulturhistoriska skäl.

Energital och U-värde

I Danmark används begreppet energital för att beskriva fönstrets värmeisoleringsförmåga – alltså förhållandet mellan hur mycket solenergi som kommer in och hur mycket passiv solenergi plus tillförd värme från radiatorer mm som stannar kvar i rummet. Energiglas med en energibeläggning, och iso-lerglaskassetter/energifönster tillför rummet en viss mängd solvärme genom rutan. Det finns idag fönster med ett positivt energital, det vill säga att de fungerar som solfångare. Energital anges i kWh/m2 år. I Danmark används inte längre begreppet U-värde, utan man använder energital istället. I Sverige med sin trähusbebyggelse, är den passiva solvärmen inte lika stor som i murade hus. I tabellen ovan anges både U-värdet och energitalet. Lägg märke till att de fyra översta lösning-arna är de energimässigt bästa för ursprung-liga fönster. Man kan alltså bevara husets arkitektur och få bästa möjliga energibespa-ring – samtidigt.

ILLUSTRATIONEN: Tre olika sätt att energieffektivisera gamla träfönster. Nya delar är skuggade:

  1. Lösa innanfönster med energiglas, som är över-falsade och utan en ’pinne’ i mitten så att de stjäl så lite dagsljus som möjligt och kan öppnas i full bredd.
  2. Invändiga, kopplade, smala träbågar med
    energiglas. Hela fönstret öppnas utåt.
  3. Så kallade OPTO-glas med en invändig, kopplad, härdad glasruta. Det
    invändiga glaset är ett energiglas. Hela fönstret öppnas utåt.

Tabell för olika fönster­konstruktioner

Tabellen visar värmeförluster genom ett klas-siskt »Dannebrogsfönster«, det vill säga ett fönster med fyra bågar, där de två nedersta har en horisontell spröjs. Tabellen är utförd av Thomas Kampmann med hjälp av siffror från DTU, TI och Energi forsatsgruppen. Som framgår av tabellen, går det bra att energieffektivisera ett gammalt fönster med invändigt energiglas. Det ger ett energital på ÷18 kWh/m² per år (nr 2 i tabellen), vilket är mer än 50% bättre isolering än motsvarande nya fönster med utvändiga isolerglasrutor.

 

Søren Vadstrup, docent vid Kungliga Danska Konstakademiens skola för arkitektur, design och konservering. soren.vadstrup@kadk.dk

Søren Vadstrups texter är översatta från danska av Jesper Sandström.