fbpx

Yttrande över Bävern 10 (Magasinet/Kvarnen) i Höör

Yttrande över hantering för Kvarnen/Magasinet (DNR KSF 2017/228) för att besluta att begära rivning eller försäljning byggnaden. Svenska byggnadsvårdsföreningen har erfarit att hantering av Kvarnen (Bävern 10) har behandlats i Kommunfullmäktige 2020-11-04. Ärendet återremitterades för förhandling med inkommande intressenter för att försälja fastigheten.

Motivering med laghänvisning

Rivningslovet innebär påtaglig skada på utpekade kulturmiljövärden och strider mot Plan- och
bygglagen i flera avseenden:

 • Rivningslovet bryter mot ställningstaganden och inriktningen för hanteringen av kulturmiljöns värden i gällande översiktsplan. Enligt PBL 3 kap 2§ ska översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Även om översiktsplanen inte är bindande i juridisk mening så är det lagens intention att planen ska vara vägledande för de kommunala besluten av markanvändningen.
 • Rivningslovet innebär att höga kultur- och stadsbildsvärden åsidosätts. Enligt PBL 2
  kap 6§ ska i ärenden om bygglov hänsyn tas till stads- och landskapsbilden, natur- och
  kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska
  bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
  värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelse ska göras varsamt så att befintliga
  karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
 • Rivningslovet innebär att dokumenterat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse försvinner.
  En byggnads kulturhistoriska värde är ett tillräckligt skäl för att avslå en ansökan om
  rivningslov. Enligt PBL 9 kap 34§ ska rivningslov inte ges för en byggnad som bör bevaras på
  grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
  konstnärliga värden.

Sammanfattning

Föreningen yrkar på att magasins/kvarnbyggnaden ska bevaras av ovan givna skäl. Byggnaden utgör en värdefull kulturmiljö som är en sista del av Höörs industrihistoriska arv. Kvarnen kan utgöra en viktig historisk klangbotten till ny bebyggelse i området och ge området en profil och karaktär som är unik för Höör. Kommunens kulturhistoriska utredning och strategiska dokument liksom externa expertutlåtanden visar att Kvarnen kulturhistoriska värde är mångbottnat.

Hur kan man planera att riva Höörs äldsta bevarade industribyggnad och områdets framtida
landmärke?

För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan
Arianna Benigno
Länsombud i Skåne Län

keyboard_arrow_up