fbpx

Utlåtande över kvarteret Seminariet i Uppsala kommun

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till detaljplan, antaget av kommunfullmäktige 2021-01-25 och anför följande utifrån föreningens verksamhetsområdet:

Sammanfattning:

  • Kv. Seminariet har höga kulturhistoriska värden motsvarande byggnadsminnesklass. Kulturmiljöns värde består i att det är en välbevarad helhetsmiljö unik för hela landet. Denna miljö bör därför skyddas i sin helhet utan förvanskande intrång.
  • Trots dessa höga dokumenterade värden och det faktum att Kv. Seminariet bedöms som ett eget riksintresse anser kommunen anmärkningsvärt nog att det inte krävs en miljöbedömning. SBF anser att detta ställningstagande strider mot 6 kap miljöbalken eftersom SBF bedömer att detaljplanen medför risk för betydande miljöpåverkan.
  • SBF bedömer att ett genomförande av förslaget till detaljplan skulle innebära påtaglig skada för riksintresset eftersom det inte är fråga om en bagatellartad skada, åtgärden är irreversibel samt att det handlar om en välbevarad helhetsmiljö som väl illustrerar ett historiskt skede. SBF anser därför att förslaget till detaljplan strider mot miljöbalken 3 kap 6§ och att kommunens beslut att anta detaljplanen bör upphävas.

Seminariet utlåtande

keyboard_arrow_up