fbpx

Skåne

Medicinarlängan med Långa gången

Lunds kommun antagit en ny detaljplan som syftar till att utöka byggrätten vid Medicinska fakultetet vid Lunds universitet. Medicinarlängan är ett samlingsnamn för en grupp byggnader uppförda efter ritningar av Klas Anshelm. I planen förelås en ny byggnad integreras med Medicinarlängan, och hela eller delar av Långa gången avses då att rivas.

Läs mer

Gamla tingsrätten i Lund

Byggnad från 1957–1958, upptagen i Lunds bevaringsprogram . Byggnaden fungerade som tingsrätt fram till 2018, då den ersattes av nuvarande tingshusbyggnad. Nu planeras ett nytt kongresscentrum på platsen. En grundförutsättning för projektet sägs vara att tingsrätten integreras i den nya byggnaden.

Läs mer

Östra stranden i Trelleborg

En ringled planeras runt Trelleborg, för att få bort tung trafik från de centrala delarna av staden. Östra stranden kommer då att påverkas. Bebyggelsen här är i sina äldsta delar typisk utomplansbebyggelse med oreglerat uppförd arbetar-, fiskar- och hantverkarbebyggelse. Karakteristiskt är mängden med små ekonomibyggnader.

Läs mer

Kvarteret Galten i Lund

Lund har en värdefull stadskärna känslig för ingrepp. Vid Mårtenstorget finns byggnader från olika tider, och kv Galtens inre är sedan tidigare påverkat av planer från 1960-talet. De nya planerna för Galten handlar om att skapa nya butiker och bostäder, samt att bygga ett underjordiskt parkeringsgarage. Ett arkitektförslag har valts ut, där en av byggnaderna vid Mårtenstorget, Tepe-huset, kommer att rivas.

Läs mer
Meny