Domkyrkoberget i Strängnäs

Detta är ett svar på debattartikeln ”Att kontorisera en katedral”, skriven av Torun Hammar och Lotta Lehmann, publicerad i Byggnadskultur nr. 1 2023.

Sedan 2010 pågår ett arbete för att stärka domkyrkoberget som mötesplats. Huvudmän för Projekt Domkyrkoberget är Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs stift, Stiftelsen Europaskolan, Kungliga biblioteket, Statens fastighetsverk och Strängnäs kommun. Den vision vi arbetar för handlar om hur människor och verksamheter kan berika varandra. Vi vill stärka en unik mötesplats för nyfiket kunskapssökande och bildning som ger förståelse av livet och dess sammanhang. För att detta ska kunna bli verklighet behöver den fysiska miljön stötta den innehållsliga visionen på ett sätt som den inte gör idag.

Domkyrkoberget i Strängnäs är en plats med höga kulturhistoriska värden. I samarbete med Sveriges arkitekter genomfördes under 2017–2020 en öppen internationell arkitekttävling i två steg. Syftet var att få en bred analys av kulturmiljöns möjligheter och begränsningar i relation till nutida behov och myndighetskrav. I tävlingsjuryn ingick bl.a. två professorer i restaureringsarkitektur. Det vinnande förslaget bedömdes av juryn ha god potential för fortsatt utveckling i dialog mellan beställare och arkitekter.

Under de nästan tre år som gått sedan tävlingen avgjordes har förslaget bearbetats. Vägledande principer för detta är att de tillägg som görs ska innebära så litet avtryck som möjligt i domkyrkan och vara i harmoni med bebyggelseutvecklingen på platsen.

Tidigt i arbetsprocessen gjordes förändringar av tävlingsförslaget som innebar att lokalytorna kunde reduceras avsevärt. Redan då planerades för en effektiv användning av befintliga byggnader. Utrymmen som idag är stängda görs tillgängliga och platser som idag används för förvaring frigörs så att kyrkorummets skönhet inte längre förfulas. Koromgången bibehålls intakt. Förbindelse med domkyrkan under jord ströks och inga arbetsplatser placeras i domkyrkan. Ambitionen är att göra domkyrkoberget och domkyrkan till en mer öppen och tillgänglig miljö för människor än idag.

Arbetet sker i en anda av öppenhet och dialog. Vi välkomnar samtal om visionen och de värden, materiella och icke-materiella, som kan stärkas respektive riskeras. Projektet väcker angelägna frågor som vi vill hantera sakligt och ödmjukt.

För tillfället pågår ett arbete som syftar till en ändrad detaljplan för domkyrkoberget där olika värden och intressen avvägs mot varandra. Arbetsprocessen präglas av hög medvetenhet om de olika regelverk som det bearbetade förslaget kommer att prövas mot: kulturmiljölagen, förordning om statliga byggnadsminnen, miljöbalken samt plan- och bygglagen. Alla dessa lagrum syftar på olika sätt till att säkerställa att de unika värdena på domkyrkoberget bevaras, skyddas från påtaglig skada och hanteras varsamt vid ändring. Projektets olika delar granskas för att säkerställa att de visar aktsamhet mot kulturmiljön och tillförsäkrar nuvarande och kommande generationer tillgång till den unika domkyrkomiljön.

I detaljplanearbetet sker kommande höst ett offentligt samråd. Det innebär en demokratisk dialog och förankring. Förhoppningsvis får vi då ta del av synpunkter såväl från en bred allmänhet som från professionellt kunniga inom de frågor som projektet väcker.

Vi kan inte annat än hålla med Torun Hammar och Lotta Lehman när de skriver att ”förändringar har skett, bör ske, och kommer att ske”. Vår ambition är att följa en restaureringstradition som innebär att i respekt för och uppskattning av det befintliga lägga ytterligare en årsring till de tidigare i kontinuitet med platsens historia. Vår övertygelse är att det är så domkyrkoberget och domkyrkan förblir en levande kulturmiljö.

Christofer Lundgren, domprost, kontraktprost, Strängnäs stift