fbpx

Hur skapas en attraktiv kommun?

Ny trädgårdsstad i Tullinge. Arkitekt och foto: Kjell Forshed

Då kulturvärden ignoreras i kommunala plan- och byggprocesser lever kulturhistoriskt värdefulla byggnader och grönområden farligt. De förvanskas, de rivs, i värsta fall utraderas hela kulturmiljöer för att ersättas med nya omgivningar med stora brister.

Kristina Berglund, skriftens författare.

Detta trots att vi i Sverige har god kunskap och erfarenhet av vad som kännetecknar en god och hållbar bebyggelsemiljö och av vikten att värna kultur- och naturvärden och platsens historiska budskap och läsbarhet. Svenska byggnadsvårdsföreningen märker också att medborgarna reagerar alltmer på förändringar som skadar kultur- och naturvärden i deras livsmiljöer. Denna utveckling är en följd av att kulturvärden ofta ignoreras i de kommunala plan- och byggprocesserna. Det framgår också av Riksantikvarieämbetets rapporter 2017, 2018 och 2019 om hur kulturvärden hanteras i kommunerna.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har nära 50-års erfarenhet av att granska kommunala ärenden med avseende på kuturvärden. Därför ger vi ut skriften ”Hela staden och bygden” författad av Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA och adjungerad i föreningens styrelse. Skriften ger konkret vägledning och riktar sig till alla aktörer inom samhällsplanering. Syftet är att inspirera till arbetssätt som leder till en hållbar utveckling, där kultur- och naturvärden uppmärksammas tidigt i processerna och värnas enligt nationella miljömål och lagar.

Skriften kommer att skickas till landets alla kommuner och länsstyrelser.

I de två huvudkapitlen beskrivs 1. hur kulturvärden hanteras i dag och 2. hur de borde hanteras i de kommunala processerna. Avsikten är att ge kommunerna konkret vägledning för att med kulturvärden som resurs skapa en mer attraktiv och hållbar stadsplanering.

Våra kulturmiljöer är en ändlig resurs, när de är borta är de borta för alltid. Vi bör lära oss av historiens misstag och inse hur viktigt det är att ställa frågan: på vilket sätt gör vi fel nu?

Skriften kommer att skickas ut till alla kommuner och länsstyrelser men även till myndigheter, organisationer, föreningar och media.

Den kommer att kunna köpas via vår webbshop inom kort! Håll utkik i våra sociala medier, nyhetsbrev och på hemsidan.

keyboard_arrow_up