Yttrande över förslag till detaljplan för del av Haga 2:8, Solna kommun

SBF avstyrker med kraft förslaget till detaljplan då det kommer att medföra stor negativ påverkan och därmed skada av betydelse på Nationalstadsparkens kultur- och naturvärden. Föreningen finner det anmärkningsvärt att kommunen överhuvudtaget fört fram förslaget till planprövning eftersom det i flera avseenden tydligt strider mot miljöbalken 4 kap, 1 och 7§§ och även mot riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen. De skador på kultur- och naturvärden som planförslaget medför är lagstridiga främst genom att:

  • möjligheten att utläsa platsens historiska sammanhang försvåras
  • den föreslagna bebyggelsen utgör en omfattande nyexploatering som medför ett kraftigt intrång i Nationalstadsparken varigenom också stadsgränsen i praktiken flyttas in i parken
  • den föreslagna bebyggelsen avses inrymma en helt ny verksamhet på platsen

Läs hela dokumentet här