fbpx

Västra Värlinge 18:1 Trelleborg, Skåne

Svar på föreläggande, mål nr. P 3237-21, Schaggarps gård, Trelleborg, Skåne

Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) bestrider yrkandena från Lernacken Projekt AB i målet (P 3237-21) angående överklagande av länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2021-05-20, dnr 403-5540-2021 och 403-5537-2021 beträffande rivningslov och bygglov inom fastigheten Västra Verlinge 18:1, Trelleborgs kommun.

SBF yrkar att de framlagda yrkandena beträffande ändring av länsstyrelsens beslut avvisas.

Läs hela dokumentet här

Läs Trelleborgs kommunantikvaries yttrande här


Överklagande rivningslov Västra Värlinge 18:1, Trelleborg

2021-03-01

Beslut som överklagas

Länsstyrelsen i Skåne län beslut att avvisa Svenska byggnadsvårdsföreningens överklagande av samhällsbyggnadsnämndens i Trelleborgs kommun beslut 2020-10-06 (anslaget 2020-10-12) om rivningslov för samtliga byggnader inom fastigheten Västra Värlinge 18:1, Trelleborgs kommun. Kommunens diarium, dnr SBN 2020/224. Länsstyrelsens diarium dnr 403-41654-2020.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har samtidigt i särskild skrivelse överklagat motsvarande beslut om att avvisa föreningens överklagande av bygglov för nybyggnad inom samma fastighet. Kommunens diarium, dnr SBN 2020/225. Länsstyrelsens diarium, dnr 403-44224-2020.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande Västra Värlinge 18:1, Trelleborg

2021-03-01

Beslut som överklagas

Länsstyrelsen i Skåne län beslut att avvisa Svenska byggnadsvårdsföreningens överklagande av samhällsbyggnadsnämndens i Trelleborgs kommun beslut 2020-10-06 (anslaget 2020-10-12) om bygglov för nybyggnad av 43 radhus med komplementbyggnader på fastigheten Västra Värlinge 18:1, Trelleborgs kommun. Kommunens diarium, dnr SBN 2020/225. Länsstyrelsens diarium, dnr 403-44224-2020

Svenska byggnadsvårdsföreningen har samtidigt i särskild skrivelse överklagat motsvarande beslut om att avvisa föreningens överklagande av rivningslov inom samma fastighet. Kommunens diarium, dnr SBN 2020/224. Länsstyrelsens diarium 403-41654-2020.

Mark- och miljödomstolen har på begäran av Svenska byggnadsvårdsföreningen beviljat anstånd till den 24 januari 2021 för att utveckla talan.

Yrkande

Svenska byggnadsvårdsföreningen yrkar att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisa målet för prövning i sak.

Läs hela dokumentet här

 


 

keyboard_arrow_up