fbpx

Marievik 15 m.fl. Liljeholmen, Stockholm

Svar på föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen

2022-06-23

Berörda byggföretag har unisont argumenterat för att tidigare utförda, storskaliga projekt som Liljeholmskajen och Hagastaden skulle legitimera fortsatt utbyggnad i samma eller högre exploatering. Byggnadsvårdsföreningen anser tvärtom att ett höghuskluster i Marievik skulle innebära en helt ny typ av storskalig bebyggelse i Stockholms stadslandskap som skulle öppna för ytterligare kluster av skyskrapor i Stockholm. Detta skulle innebära ett stort hot mot vårt kulturhistoriska arv och påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Efter ytterligare några decennier med denna typ av utveckling kan Stockholms unika historiska karaktär och den historiska läsbarheten radikalt ha förändrats.

Läs hela dokumentet här

 


Yttrande till MÖD över detaljplaneförslag

2022-03-27

Föreningen har avgivit ett svar på föreläggande från MÖD avseende förslag till detaljplan för Marievik, Liljeholmen, Stockholm. Inget av de argument kommunen anför ändrar föreningens ståndpunkter i ärendet. Föreningen vidhåller sålunda att klustret av skyskraporna skulle skada stadens sammanhållna siluett och därmed riksintresset, att det strider mot plan- och bygglagen och klimatmålet att riva kulturhistoriskt värdefulla byggnader i gott skick samt att projektet skulle medföra mycket låg stadsbyggnadskvalitet om det genomförs. 

Yrkande

SBF vidhåller sina yrkanden:

 • att kommunfullmäktiges beslut att anta förslaget till detaljplan upphävs.
 • att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön som underlag för mark- och miljööverdomstolens bedömning, både av rivningarna av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och av påverkan på berörda uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115).

Läs hela dokumentet här

 


Överklagande över detaljplaneförslag

2021-02-19

SBF avgav yttrande över förslaget till detaljplan för Hästen 21 vid samrådet (yttrande daterat 2017-09-08). SBF överklagade den aktuella detaljplanen i föregående process bland annat med hänvisning till att kommunfullmäktige i stället för stadsbyggnadsnämnden borde ha antagit detaljplanen då planärendet är av principiell betydelse och stor vikt (plan- och bygglagen 5 kap 27§). På denna grund upphävde mark- och miljödomstolen, MMD, detaljplanen (dom 2020-01-30, mål nr P 380-19).

Av samma dom framgår motiveringen för att SBF tillerkändes klagorätt över detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 12§: ”I den i målet aktuella detaljplanen aktualiseras kulturmiljöfrågor på ett sådant sätt att föreningar som uppfyller nämnda krav (16 kap 13§ miljöbalken, min anm.) har rätt att överklaga antagandebeslut”. SBF bedömdes av domstolen som en sådan förening som avses i 16 kap 13§ miljöbalken och som i övrigt uppfyller kraven på klagorätt.

Motivering/sammanfattning

 • Den ännu väl sammanhållna stadsbilden i Stockholm hotas av att splittras och förvanskas av mycket höga hus, nu genom detta projekt i Marievik. SBF anser att planförslagets genomförande skulle leda till stora negativa effekter för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 15) och därmed innebära påtaglig skada enligt miljöbalken, MB, 3 kap. 6§. Förslaget strider också mot plan- och bygglagen, PBL, 2 kap. 6§ p.1. Av förarbetena till 3 kap. MB framgår att ett helhetsperspektiv ska läggas på vad som är en lämplig utveckling i hela det geografiska område som riksintresset omfattar. Exploateringen i form av ett kluster med mycket höga hus i olika höjder innebär en ny form av stadsutveckling. Denna bör bedömas inte bara genom ett enstaka planärende utan det bör prövas på en översiktlig nivå om denna princip för förändring av stadens siluett är godtagbar utan att förorsaka påtaglig skada på riksintresset.
 • En förutsättning för projektet är rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, dessutom så sent byggda som på 1980-talet, bl.a. ett unikt och välbevarat kontorshus som är ett av få exempel på high-techinfluerad arkitektur. Rivningen av dessa byggnader strider mot PBL 9 kap. 34§ samt det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och det av riksdagen antagna Arkitekturpolitiska målet. En annan aspekt är att rivning av fullgoda byggnader innebär slöseri med resurser vilket strider mot PBL 2 kap. 3§ p.3 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och det Arkitekturpolitiska målet.
 • Det är anmärkningsvärt att staden inte anser att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap. 34§ och MB 6 kap. 11§ behövs för detaljplanen till följd av den risk för betydande miljöpåverkan på stadsbilden som planförslaget med dess kluster av höga hus medför samt rivningar av byggnader, grönklassade av Stadsmuseet.
 • Planförslaget med dess mycket höga hus, dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor uppfyller inte alls de krav som bör ställas på en god livsmiljö. Det är anmärkningsvärt att Staden står bakom en detaljplan som kommer att innebära mycket låg stadsbyggnadskvalitet vilket strider mot PBL 2 kap. 7§ p.3,4 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och FN:s barnkonvention, fr.o.m. 2020 lag i Sverige. Staden har inte ens genomfört en barnkonsekvensanalys.
 • SBF anser, i motsats till vad som hävdas i planbeskrivningen, att planförslaget i flera avseenden inte följer översiktsplanen, Förslaget strider mot inriktningen vad gäller på anpassning till stadsbilden, rivningarna av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och avsaknaden av hänsyn till barns behov.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över planförslag

2020-08-11

Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för granskning till 2020-08-11. Planförslaget möjliggör cirka 1000 nya bostäder i byggnader upp till 32 våningar samt cirka 27 000 kvm verksamhetsyta. Bostäderna ligger i norra delen av planområdet och förutsätter rivning av byggnadskomplex av högt kulturhistoriskt värde. I södra delen av planområdet föreslås vissa om- och tillbyggnader av befintlig kontors- och industribebyggelse. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Sammanfattning

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planförslaget av följande skäl:

 • Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder. Den väl sammanhållna satdsbilden hotas dock att splittras och förvanskas av mycket höga hus, i detta fall ett kluster med höga hus. SBF anser att planförslaget medför påtaglig skada på riksintresset enligt MB 3 kap 6§. SBF anser vidare att det krävs en analys av i vilka lägen i staden stora skalförändringar kan tillåtas utan att skada den ännu relativt väl sammanhållna stadsbilden.
 • SBF anser att det är anmärkningsvärt att staden inte anser att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap 34§ och MB 6 kap 11§ behövs för detaljplanen till följd av den betydande miljöpåverkan som planförslaget med dess kluster av höga hus medför.
 • Forskning visar att höghus ger en anonym och otrygg miljö för barn. Utemiljöns utformning och tillgänglighet påverkar hur mycket barnen vistas utomhus, något som har stor betydelse för deras mentala och fysiska utveckling. Planförslaget med dess mycket höga hus, dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor uppfyller inte alls de krav som bör ställas på en god uppväxtmiljö som barn. SBF anser att förslaget strider mot FN:s barnkonvention, fr.o.m. 2020 lag i Sverige.
 • En förutsättning för projektet är rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex, dessutom så sent byggda som på 1980-talet. Rivning av dessa byggnader strider mot preciseringen av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, det nyligen av riksdagen antagna arkitekturpolitiska målet samt kulturmiljölagstiftningen, bland annat PBL 9 kap 34§. En annan aspekt är att rivning av fullgoda byggnader innebär slöseri med resurser och strider mot det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
 • En uppmaning till stadens politiker: Se Stockholms utveckling i ett regionalt perspektiv: Ta fasta på regionplanens stora möjligheter att bygga stad i en flerkärnig struktur i stället för att överexploatera vår vackra huvudstad!

Läs hela dokumentet här

 


 

 

keyboard_arrow_up