fbpx

Tegelbruket 4 Kungsholmen, Stockholm

2023-12-18

Granskningsyttrande

I planförslaget föreslås fortsatt utbyggnad i kvarteret S:t Erik, ett av Stockholms mest uppskattade nya bostadsområden under senare decennier. Den föreslagna nya bebyggelsen är högre med större kvarter och därmed dåligt anpassad till det fina bostadsområdet. Dessutom rivs flera byggnader från sjukhustiden, vilket betyder att en viktig historisk berättelse försvinner samt förstås stora klimatpåfrestningar.

Läs hela dokumentet här

 


 

2020-05-07

Yttrande över förslag till detaljplan

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm. 

Sammanfattning 

SBF avstyrker planförslaget då det innebär 

  • en negativ påverkan i form av skalförskjutning och kraftig kontrast i förhållande till Sankt Eriksområdet med dess höga kvalitet i stadsmiljö och bebyggelse varför förslaget strider mot PBL 2 kap 6§ 
  • att byggnader med höga kulturvärden som tillsammans ger en lokalhistorisk bild rivs vilket strider mot PBL 9 kap 34§ 
  • att det föreligger risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset vilket strider mot MB 3 kap 6§ 
  • ökad klimatpåverkan eftersom tekniskt fullgoda byggnader avses rivas vilket strider mot miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och PBL 2 kap 3§ 

SBF föreslår i stället att åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte trädrader mot Fleming- och Polhemsgatorna bevaras och att ny bebyggelse inom planområdet i övrigt gestaltas i samspel med Sankt Eriksområdet enligt avsikten i gällande detaljplan. 

Läs hela dokumentet här

 


 

2020-02-28

Samrådsyttrande

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm. Dnr S-Dp 2016-10001. Samråd. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget utsänt för samråd. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget då det innebär

  • en negativ påverkan i form av skalförskjutning och kraftig kontrast i förhållande till Sankt Eriksområdet med dess höga kvalitet i stadsmiljö och bebyggelse varför förslaget strider mot PBL 2 kap 6§
  • att byggnader med höga kulturvärden som tillsammans ger en lokalhistorisk bild rivs vilket strider mot PBL 9 kap 34§
  • att det föreligger risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset vilket strider mot MB 3 kap 6§
  • ökad klimatpåverkan eftersom tekniskt fullgoda byggnader avses rivas vilket strider mot miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och PBL 2 kap 3§

SBF föreslår i stället att åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte trädrader mot Fleming- och Polhemsgatorna bevaras och att ny bebyggelse inom planområdet i övrigt gestaltas i samspel med Sankt Eriksområdet enligt avsikten i gällande detaljplan.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up