fbpx

Tegelbruket 4 Kungsholmen, Stockholm

Yttrande över Tegelbruket 4, Kungsholmen, Stockholm

2020-05-07

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm. 

Sammanfattning 

SBF avstyrker planförslaget då det innebär 

  • en negativ påverkan i form av skalförskjutning och kraftig kontrast i förhållande till Sankt Eriksområdet med dess höga kvalitet i stadsmiljö och bebyggelse varför förslaget strider mot PBL 2 kap 6§ 
  • att byggnader med höga kulturvärden som tillsammans ger en lokalhistorisk bild rivs vilket strider mot PBL 9 kap 34§ 
  • att det föreligger risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset vilket strider mot MB 3 kap 6§ 
  • ökad klimatpåverkan eftersom tekniskt fullgoda byggnader avses rivas vilket strider mot miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och PBL 2 kap 3§ 

SBF föreslår i stället att åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte trädrader mot Fleming- och Polhemsgatorna bevaras och att ny bebyggelse inom planområdet i övrigt gestaltas i samspel med Sankt Eriksområdet enligt avsikten i gällande detaljplan. 

Läs hela dokumentet här

 


 

Samråd Tegelbruket 4, Kungsholmen, Stockholm

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen Kungsholmen, Stockholm. Dnr S-Dp 2016-10001. Samråd. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget utsänt för samråd. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget då det innebär

  • en negativ påverkan i form av skalförskjutning och kraftig kontrast i förhållande till Sankt Eriksområdet med dess höga kvalitet i stadsmiljö och bebyggelse varför förslaget strider mot PBL 2 kap 6§
  • att byggnader med höga kulturvärden som tillsammans ger en lokalhistorisk bild rivs vilket strider mot PBL 9 kap 34§
  • att det föreligger risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset vilket strider mot MB 3 kap 6§
  • ökad klimatpåverkan eftersom tekniskt fullgoda byggnader avses rivas vilket strider mot miljökvalitetsmålet “Begränsad klimatpåverkan” och PBL 2 kap 3§

SBF föreslår i stället att åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte trädrader mot Fleming- och Polhemsgatorna bevaras och att ny bebyggelse inom planområdet i övrigt gestaltas i samspel med Sankt Eriksområdet enligt avsikten i gällande detaljplan.

Läs hela dokumentet här