fbpx

Centrum 2 m.fl. Gustav III:s torg Östersund, Jämtland

Överklagande till mark- och miljödomstolen över Centrum 2 m.fl, Gustav III torg, Östersund

2021-07-15

Gustav III:s torg har höga kulturhistoriska värden och det skulle vara en stor förlust både för stadsbilden och medföra stor skada på riksintresset om detaljplanen genomförs. SBF hemställer därför att den nu antagna detaljplanen för Gustav III:s torg upphävs då SBF anser:

  • Detaljplanen med byggrätt för mycket höga hus uppfyller inte de krav som bör ställas på en god livsmiljö. Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige i Östersund står bakom en detaljplan som kommer att innebära mycket låg stadsbyggnadskvalitet vilket strider mot PBL 2 kap. 7 § p. 2 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
  • Detaljplanen strider mot PBL 2 kap 6 § där det bland annat anges att ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan”.

Läs hela dokumentet här

 

 


Yttrande över detaljplan för Centrum 2 m.fl., Gustav III:s torg, Östersund

2021-04-23

Gustav III:s torg ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 27. I riksintressebeskrivningens första mening gällande dess uttryck står: ”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 – gatunät, platsbildningar och tomtindelning.”

Gustav III:s torg är just en av de platsbildningar, grundad på tidens tomtindelningar, som riksintresset avser att skydda. Torget är en viktig exponent för ett av stadens viktigaste utvecklingsskeden.

Att då bebygga Gustav III:s torg på det sätt som avses i föreliggande detaljplaneförslag, skulle enligt Svenska Byggnadsvårdsföreningen åsamka riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 27 påtaglig skada.

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker den föreslagna detaljplanen.

Läs hela dokumentet här

 


 

 

keyboard_arrow_up