fbpx

Södermalm 1:23 Liljeholmsbadet Södermalm, Stockholm

Överklagande till MMD av länsstyrelsens beslut att ej upphäva rivningslov 

2024-02-08

Ärendet har behandlats flera gånger av SBF, med anledning av att idella föreningars talerätt i rivningslovärenden ifrågasatts av länsstyrelsen och kommunen. Processen slutade i HD, glädjande nog med att domstolen gav föreningarna talerätt i detta rivningslovsärende. Detta innebar att länsstyrelsen ålades att behandla överklagandena i sak. Länsstyrelsen avslog överklagandetna med motiveringen – trots det höga kulturhistoriska värdet- att den av fastighetskontoret angivna stora kostnaden för ett återställande inte kunde motiveras i avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset.

Läs hela dokumentet här


Svar på föreläggande från Högsta domstolen

2023-04-01

Byggnadsvårdsföreningen har fått ett föreläggande från Högsta Domstolen, HD, angående kommunens överklagande av beslut i Mark- och miljööverdomstolen som funnit att kulturmiljöorganisationer, som uppfyller kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken, har rätt att klaga på beslut att ge rivningslov, när beslutet som i detta fall aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. Kommunen har överklagat MÖD:s beslut till HD och Byggnadsvårdsföreningen har nu yttrat sig över kommunens skrivelse till HD.

Läs hela dokumentet här

 


 

Svar på föreläggande från MÖD

2022-04-03

Föreningen har avgivit ett svar på föreläggande från MÖD avseende överklagande av rivning av Liljeholmsbadet i Stockholm. Föreningen har yttrat sig över kommunens yttrande över föreningens överklagande och därvid påtalat att kommunen bagatelliserar och negligerar vikten av att värna kulturarvet samt att föreningen bör få klagorätt eftersom Århuskonventionens syfte är att garantera allmänhetens rätt att få tillgång till rättslig prövning.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande till mark- och miljödomstolen, över rivningslov för Liljeholmsbadet, Södermalm 1:23 (del av), Stockholm

2021-10-26

I Århuskonventionen anges inte några begränsningar i arten av ärenden, att exempelvis rivningslov skulle undantas. Länsstyrelsen anger också i sitt beslut att det är ”inte otänkbart att beslut om beviljade rivningslov kan omfattas av Århuskonventionens rätt till prövning. Rivning av en byggnad har dessutom, typiskt sett, en betydligt större påverkan på kulturmiljön än exempelvis en ändring av en byggnad, där klagorätt i vissa fall har ansetts föreligga”. Trots detta uttalande avvisar länsstyrelsens SBF:s överklagande.

Det är anmärkningsvärt att Stockholms kommun genom sitt beslut om rivningslov inte tar intryck av kommunens egna expertinstanser, exempelvis Stadsmuseet i Stockholm och Skönhetsrådet. Badet är grönklassificerat av stadsmuseet, nivån under byggnadsminne, vilket innebär att byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Skönhetsrådet har tidigare i samband med en motion om att byggnadsminnesförklara Liljeholmsbadet påtalat att Liljeholmsbadet borde få någon form av kulturskydd. En rivning innebär således en stor och irreversibel negativ påverkan på kulturmiljön.

SBF anser därför att det beslutade rivningslovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas. SBF hävdar således klagorätt med hänvisning till Århuskonventionen och ovan redovisade rättsfall.

I övrigt hänvisar SBF till överklagande till länsstyrelsen (2021-07-02) samt till yttrande med anledning av fastighetskontorets skrivelse (2021-09-22).

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över Liljeholmsbadet, Södermalm 1:23 (del av), Stockholm med anledning av fastighetskontorets skrivelse

 

2021-09-25

  • Fastighetskontoret anför att ”de åtgärder som krävs för att säkra och renovera badet bedöms  innebära orealistiskt höga kostnader”. Detta är enligt SBF:s erfarenhet ett vanligt argument hos fastighetsägare som vill riva byggnader, men som ofta saknar grund. Eftersom ingen besiktning skett i torrdocka kan grunderna för fastighetskontorets bedömning ifrågasättas.
  • Som SBF anför i sitt överklagande har Stockholms kommun underlåtit att underhålla Liljeholmsbadet och därmed har Stockholms kommun brutit mot PBL 8 kap 14§ där det anges att byggnadsverk som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
  • Här handlar det om ett mycket värdefullt byggnadsverk som betyder mycket för den historiska stadsbilden och platsens identitet. SBF har i sitt överklagande utvecklat de starka skälen varför byggnaden bör bevaras. Stockholms kommun har brutit mot plan- och bygglagen genom bristande underhåll och har nu en möjlighet att gottgöra detta genom att återställa den unika och värdefulla byggnaden. Att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör vara en viktig del av Stockholms kommuns mål att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande över Liljeholmsbadet, Södermalm 1:23 (del av), Stockholm med anledning av fastighetskontorets skrivelse

2021-07-05

Den femte juli skickade Svenska byggnadsvårdsföreningen in en överklagan för rivningsbeslutet av Liljeholmsbadet som Stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2021-06-22.

SBF hemställer att staden inte beviljar rivningslov för badhuset då SBF anser:

  • att ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§ där det anges att ”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”.
  • att rivningslovet strider mot PBL 2 kap 6§ där det bland annat anges att ”Vid planläggning och i andra ärenden […] ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”.
  • att då Stockholms stad underlåtit att underhålla Liljeholmsbadet har staden brutit mot PBL 8 kap 14§ där det anges att ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras.

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras ”.

Läs hela dokumentet här


 

Yttrande över begäran om rivningslov för Södermalm 1:23 (Liljeholmsbadet), Stockholm

2021-06-10

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har erfarit att begäran om rivningslov för Liljeholmsbadet samt begäran om förhandsbesked för uppförande av pontonanläggning, Dnr 2021-00881, kommer att behandlas av stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

Svenska byggnadsvårdsföreningen hemställer att stadsbyggnadsnämnden avstyrker rivningslov. Liljeholmsbadet är Stockholms, därtill med hög sannolikhet, Sveriges sista flytande varmbadhus och det sista exemplet på en över 300 år gammal kulturell företeelse. Med hänsyn till anläggningens höga kulturhistoriska värden anser SBF att ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§. Att riva Liljeholmsbadet och i stället uppföra en ny pontonanläggning på samma plats skulle innebära en stor förlust för den historiska stadsbilden.

Läs hela dokumentet här

 


 

keyboard_arrow_up