fbpx

Skogsbrynet 2 Katrineholm, Södermanland

Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen över Skogsbrynet 2, Katrineholm

2021-06-14

Katrineholms kommun har beviljat rivningslov för ett kulturhistoriskt värdefullt flerbostadshus på fastigheten Skogsbrynet 2. Byggnadsvårdsföreningen överklagade beslutet vilket ledde till att länsstyrelsen upphävde detta. Mark- och miljööverdomstolen upphävde länsstyrelsens beslut efter överklagande av fastighetsägaren. Nu överklagar Byggnadsvårdsföreningen domen och begär prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över Skogsbrynet 2, Katrineholm

2021-04-08

Föreläggande från MMD angående överklagande av rivningslov gällande fastigheten Skogsbrynet 2, Katrineholms kommun.

Katrineholms Fastighets AB har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva rivningsbeslutet efter Byggnadsvårdsföreningens överklagande. Som kommentarer på bolagets överklagande anför föreningen, i motsats till vad bolaget anför, att villkoren för talerätt uppfylls, att flera domar ger ideella organisationer rätt att överklaga bygg- och rivningslov samt att rivningslov har allmänt intresse om det gäller en byggnad med kulturhistoriska värden och därmed bör få överklagas.

Läs hela dokumentet här