fbpx

Lövholmen 12, Liljeholmen, Stockholm

Överklagande av rivningslov för Lövholmen 12 (Nitrolackfabriken) Liljeholmen, Stockholm

Yttrande över förslag till detaljplan

2023-10-12

I planförslaget föreslås ytterligare skyskrapor som förstör Stockholms klassiska stadssiluett och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse rivs. SBF avstyrker planförslaget eftersom det strider mot riksintresset för Stockholms innerstad och andra lagkrav för att skydda kulturmiljövärden samt mot de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs hela dokumentet här

Yttrande över överklagande gällande bygglov, MÖD

2021-10-06

Nitrolackfabriken har höga historiska, kulturhistoriska och industrihistoriska och det skulle vara en stor förlust för både stadsbilden och för läsbarheten av Stockholms historia om fabriken rivs. SBF hemställer därför att Stockholms kommun inte beviljar rivningslov då SBF anser:

• ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§ där det anges att ”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”.

• rivningslovet strider mot PBL 2 kap 6§ där det bland annat anges att ”Vid planläggning och i andra ärenden […] ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up