Nytt yttrande i ärendet Liljeholmsbadet

Liljeholmsbadet sett från Liljeholmsbron, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard 2009, CC BY-SA 3.0
Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in ytterligare ett yttrande gällande Liljeholmsbadet på Södermalm i Stockholm. Detta med anledning av fastighetskontoret i Stockholms senaste skrivelse. Föreningen vidhåller vad man angivit i sitt tidigare yttrande och överklagande.
 
Fastighetskontoret menar att ”de åtgärder som krävs för att säkra och renovera badet bedöms innebära orealistiskt höga kostnader”. Detta är enligt Svenska byggnadsvårdsföreningens (SBF) erfarenhet ett vanligt argument hos fastighetsägare som vill riva byggnader, men som ofta saknar grund. Eftersom ingen besiktning skett i torrdocka kan grunderna för fastighetskontorets bedömning ifrågasättas.

Kort historik

I juni 2021 beslutade Stockholms kommun att badet skulle rivas. Ett remissyttrande skickades från Skönhetsrådet som anser att Liljeholmsbadet är värdefullt och bör ges någon form av kulturskydd. Även Samfundet S:t Erik överklagade beslutet. Badet är därtill sedan tidigare grönklassat av Stockholms Stadsmuseum. SBF har sedan juni 2021 inskickat tre skrivelser i ärendet. I föreningens överklagande från den 5:e juli skriver föreningen bland annat:

  • att ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§ där det anges att ”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”.
  • att rivningslovet strider mot PBL 2 kap 6§ där det bland annat anges att ”Vid planläggning och i andra ärenden […] ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”.
  • att då Stockholms stad underlåtit att underhålla Liljeholmsbadet har staden brutit mot PBL 8 kap 14§ där det anges att ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. 3 Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig

Liljeholmsbadet stängdes 2016 på initiativ av Stockholms kommun. Kommunen ansåg att badet var i dåligt skick och utgjorde en säkerhetsrisk. Samma år hamnade badets på Svenska byggnadsvårdsföreningens Gula listan. Samtidigt bildades också föreningen Liljeholmsbadets vänner och en namninsamling drogs igång som genererade ca. 3 500 underskrifter.

 
Liljeholmsbadet finns med på Svenska byggnadsvårdsföreningens (SBF) Gula listan sedan 2016. Listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Målet är att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför. Vem som helst kan anmäla en byggnad, odlad- eller byggd miljö till listan. SBF handhar ingen aktiv uppföljning av listobjekten. Har du däremot ytterligare information att ge kring något av våra objekt är du välkommen att maila in dessa via: gulalistan@byggnadsvard.se