fbpx

Rivningsbeslut överklagat

Den femte juli skickade Svenska byggnadsvårdsföreningen in en överklagan för rivningsbeslutet av Liljeholmsbadet som Stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2021-06-22.

SBF hemställer att staden inte beviljar rivningslov för badhuset då SBF anser:

• att ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§ där det anges att ”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”.
• att rivningslovet strider mot PBL 2 kap 6§ där det bland annat anges att ”Vid planläggning och i andra ärenden […] ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”.
• att då Stockholms stad underlåtit att underhålla Liljeholmsbadet har staden brutit mot PBL 8 kap 14§ där det anges att ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras.

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras ”.

Läs hela dokumentet här

Meny