fbpx

Yttrande till MMÖD Hästen 21, Nedre Norrmalm Stockholm

Byggnadsvårdsföreningen har genom föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen beretts tillfälle till yttrande över kommunens och, fastighetsägarens yttranden med anledning av yttrande från Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets yttrande innebär ett starkt stöd för föreningens synpunkter att ett genomförande av planförslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset. Föreningen anser inte att de omfattande och vilseledande yttrandena från kommunen och fastighetsägaren ändrar föreningens bedömning av skada på ändliga kulturvärden och ökad klimatpåverkan som en rivning av den befintliga av Stadsmuseet grönklassificerade byggnaden skulle innebära.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up