Borgmästaren 4, Skänninge, kommentar till skrivelse från fastighetsägaren

SBF vidhåller de yrkanden som framfördes i överklagandet, daterat 2021-06-20, med hänvisning till vad som framgår i övrigt i detta. SBF yrkar att mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens ovan nämnda beslut att avslå SBF överklagande. Därutöver begär SBF restitution av försutten tid med anledning av länsstyrelsens tidigare hantering av överklagandet.

 

Läs hela dokumentet här