Yttrande över Stiby 31:2 med flera (Hälleviks rökeri), Hällevik, Sölvesborg

Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerad detaljplan, utställd för samråd 7-28 september 2020. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget i dess nuvarande utformning av följande skäl. 

  • Den föreslagna detaljplanen möjliggör nybebyggelse som strider mot skalan och utformningen av den angränsande bebyggelsen i Hällevik. 
  • Genomförande skulle innebära risk för negativ påverkan på den kulturhistoriska bebyggelsemiljön.

SBF föreslår att planförslaget arbetas om när det gäller höjder och husdjup. Planförslaget måste dessutom kompletteras med ytterligare bestämmelser om utformning av volymer, tak och fasader med utgångspunkt från den befintliga bebyggelsen i Hällevik och dess karaktärsdrag, såsom val av material och färgsättning.

Läs hela dokumentet här