fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Galten i Lund

Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerad detaljplan, utsänt för samråd 19 augusti – 26 oktober 2020. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget i dess nuvarande utformning av följande skäl. 

 • Den föreslagna utformningen av nya byggnader är inte anpassad till områdets höga kulturhistoriska värden och berörda uttryck för riksintresset för kulturmiljövården Lund (M87), och uppfyller inte kraven enligt 2 kap. 3 § och 6 § pkt1, plan- och bygglagen (PBL).
 • De föreslagna byggrätterna för nya byggnader innebär generellt alltför hög och tät exploatering som strider mot skalan i Lunds stadskärna, och det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
 • Gårdsmiljöerna till gatuhusen vid Mårtenstorget som utgör en viktig del av riksintresset förvanskas eller försvinner helt.
 • Grönytorna inom kvarteret försvinner till sin huvuddel. Möjligheterna att bevara träd är mycket begränsade genom att markytorna i avgörande grad blir hårdgjorda. 
 • Rivning av del av TePe-huset medför att kvartersgränsen mot Mårtenstorget luckras upp.
 • Det höga huset med 9 – 12 våningar innebär en kraftfull negativ påverkan på Mårtenstorget och även på stadens siluett, samt risk för ökat tryck på exploatering med höga hus i Lunds innerstad.
 • Den nya höga fasaden mot Vårfruskolan innebär att kvarteret Galten delas. 
 • Det föreslagna kulturhuset innebär stor påverkan på Bankgatan och en omotiverad belastning på kvarterets exploatering till förfång för möjliga grönytor.
 • Den föreslagna underjordiska parkeringen kommer att medföra stor påverkan på gatunätet och strider mot målsättningen att begränsa bilanvändning.
 • Bussterminalen utgör fortfarande en stor belastning på kvarteret.  Annan lösning bör sökas som inte tar kvartersmark i anspråk. 
 • Vårfruskolan bör bibehållas med nuvarande skolgård.
 • Genomförande av planförslaget skulle innebära negativ påverkan på den kulturhistoriska bebyggelsemiljön i kvarteret Galten och hela området kring Mårtenstorget och omgivande gator och kvarter.
 • Genomförande av planförslaget innebär därmed risk för påtaglig skada på riksintresset Lund (M87). 

SBF anser att förslaget måste omarbetas så att nya byggnader förhåller sig respektfullt till och underordnar sig områdets karaktär för att uppfylla de krav som kan ställas med hänsyn till de värden som anges i riksintressebeskrivningen, samt de tydliga bestämmelser till skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som anges i plan- och bygglagen. 

Den självfallna utgångspunkten vid planering av kvarteret Galten är att gårdarna mot Mårtenstorget bevaras, att kvartersgränserna återställs, att den rådande balansen  mellan kvartersmark och allmänt tillgängliga grönytor behålls, att kulturhistoriska värden säkras samt att ny bebyggelse bättre anpassas till stadens grammatik och funktioner när det gäller höjder och husdjup, jämte materialval och färgsättning. 

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up