fbpx

Yttrande med anledning av föreläggande, Hästen 21, Stockholm

Att värna ändliga kulturvärden i den byggda miljön är en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är anmärkningsvärt att för ett stort fastighetsbolag som Pembroke/Hästen 21, tycks lagens krav på att undvika påtaglig skada på riksintresset, att värna kulturarvet och minska utsläppen endast ses som hinder för det aktuella projektet, hinder som till varje pris ska övervinnas. Texterna präglas av vantolkningar av tillämpligt regelverk och innehåller flera vilseledande uttalanden. Många av de frågor Hästen tar upp har utförligt behandlats i SBF:s tidigare yttranden. I det följande berörs endast frågor där SBF anser att det kan vara befogat med ytterligare kommentarer.

Läs denna och föreningens övriga skrivelser i ärendet här

keyboard_arrow_up