fbpx

Hästen 21 Nedre Norrmalm, Stockholm

Yttrande med anledning av föreläggande

2021-11-08

Att värna ändliga kulturvärden i den byggda miljön är en del av ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är anmärkningsvärt att för ett stort fastighetsbolag som Pembroke/Hasten 21, tycks lagens krav på att undvika påtaglig skada på riksintresset, att värna kulturarvet och minska utsläppen endast ses som hinder för det aktuella projektet, hinder som till varje pris ska övervinnas. Texterna präglas av vantolkningar av tillämpligt regelverk och innehåller flera vilseledande uttalanden. Många av de frågor Hasten tar upp har utförligt behandlats i SBF:s tidigare yttranden. I det följande berörs endast frågor där SBF anser att det kan vara befogat med ytterligare kommentarer.

Läs hela dokumentet här

 


Yttrande till MMÖD 

2021-10-11

  • Påståendet att jäv skulle förekomma i flera avseenden vad gäller hanteringen av Riksantikvarieämbetets yttrande innebär en felaktig tolkning av jävsbegreppet (i förvaltningslagen).
  • SBF anser inte att det omfattande och delvis vilseledande material som presenterats av kommunen och Hasten ändrar föreningens bedömning att ett genomförande av planförslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och strida mot plan- och bygglagen.
  • I övrigt hänvisar SBF till sina tidigare ingivna handlingar i målet.

Läs hela dokumentet här

 


Föreläggande 

2021-07-09

Byggnadsvårdsföreningen har av Mark- och miljööverdomstolen förelagts att yttra sig över Riksantikvarieämbetets yttrande över förslaget till detaljplan för Hästen 21 i NK-kvarteret i Stockholm. Byggnadsvårdsföreningen finner i Ämbetets yttrande stöd för samtliga av föreningen anförda skäl för att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen med hänsyn till att planförslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande 

2020-11-26

SBF överklagade den aktuella detaljplanen i föregående process bland annat med hänvisning till att kommunfullmäktige i stället för stadsbyggnadsnämnden borde ha antagit detaljplanen då planärendet är av principiell betydelse och stor vikt (plan- och bygglagen 5 kap 27§). På denna grund upphävde mark- och miljödomstolen, MMD, detaljplanen (dom 2020-01-30, mål nr P 380-19).

Motivering/sammanfattning

  • Förslaget innebär rivning av ett av Stadsmuseet grönklassat byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet. En rivning av denna historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt värdefulla byggnad strider mot plan- och bygglagen 9 kap 34§.
  • Den föreslagna nya byggnaden bryter kraftigt mot skalan i ett stort närområde, frånsett ett grannhus. Förslaget utraderar en del av en väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö med av Stadsmuseet blåklassad bebyggelse och innebär också genom den avsevärda byggnadshöjden att Hötorgshusens betydelse som symbol för City i stadsbilden förminskas. Förslaget strider mot plan- och bygglagen 2 kap 3 och 6§§ som anger att planläggning ska ske med hänsyn till stadsbilden och kulturvärden samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
  • I planbeskrivningen hänvisas till “Program för City”. Planförslaget strider emellertid mot riktlinjer i programmet som påtalar hänsyn till befintliga kulturvärden. Planförslaget strider därmed mot den översiktliga planeringen utan att detta nämns i planbeskrivningen.
  • Förslaget innebär negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och också på näromgivningen med dess av Stadsmuseet blåklassade byggnader. En viktig årsring i Cityförnyelsen på 1970-talet försvinner. Enligt SBF:s bedömning skulle projektet komma att medföra påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot miljöbalkens skydd mot sådana åtgärder enligt 3 kap 6§. Även länsstyrelsen gör denna bedömning men har trots detta inte överprövat Stadens beslut att anta detaljplanen vilket strider mot plan- och bygglagen 11 kap 10§ p1.
  • Planförslaget strider mot det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden och de nationella miljökvalitetsmålen både till följd av brist på hänsyn till kulturhistoriska värden (målet God bebyggd miljö) och med hänsyn till att effekten av projektet, med rivning och nybyggnad, blir ökad klimatpåverkan under 120 år (målet Begränsad klimatpåverkan).

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande över detaljplan 

2019-07-03

Förslaget innebär rivning av ett av Stadsmuseet grönklassat byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet. En rivning av denna historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt värdefulla byggnad strider mot plan- och bygglagen 9 kap 34§.  Den föreslagna nya byggnaden bryter kraftigt mot skalan i ett stort närområde, frånsett ett grannhus. Förslaget utraderar en del av en väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö med av Stadsmuseet blåklassad bebyggelse och innebär också genom den avsevärda byggnadshöjden att Hötorgshusens betydelse som symbol för City i stadsbilden förminskas.

Sammanfattning

SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor, innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD, (2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande 

2019-08-13

Sammanfattning

SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor, innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD, (2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.

Läs hela dokumentet här

 


 

Överklagande 

2019-06-05

Överklagande av antagen detaljplan avseende kv. Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i Stockholms kommun. Mål nr P 380-19.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har genom föreläggande anmodats att inkomma med en motivering varför föreningen ska anses ha rätt att överklaga förevarande beslut.

Läs hela dokumentet här


 

Överklagande 

2018-12-18

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: S-Dp 2015-14011.

Yrkande

  • SBF yrkar att stadsbyggnadsnämndens ovan nämnda beslut att anta detaljplanen upphävs.
  • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön som underlag för mark- och miljödomstolens bedömning både av rivningen av den av Stadsmuseet grönklassade byggnaden och av påverkan på berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.

Läs hela dokumentet här

 


 

keyboard_arrow_up