Remissvar “En utvecklad översiktsplanering”

SBF anser inte att förslagen i betänkandet svarar mot syftet med utredningen enligt regeringens direktiv. SBF bedömer att de små förändringar som föreslås i processen att ta fram den kommuntäckande översiktsplanen inte kommer att leda till att efterföljande planering tillräckligt underlättas och då särskilt vad gäller kulturmiljövårdens intressen.

SBF delar utredarnas uppfattning att översiktsplanen bör redovisa de väsentliga konsekvenserna och inser svårigheterna att arbeta fram riktlinjer på den kommunövergripande plannivån som är så väl utredda och detaljerade att de kan göras bindande i vissa avseenden för efterföljande planering, som ofta sker direkt på detaljplanenivå.

SBF ställer därför frågan varför utredarna inte har studerat möjligheten att utveckla den s.k. fördjupade översiktsplanen till en i vissa avseenden bindande plan på stadsdels-/områdesnivå. En väl genomförd områdesplan som arbetats fram i en öppen demokratisk process där experter och medborgares kunskap tagits tillvara innebär att väsentliga förutsättningar för att uppnå kvalitet i stadsutvecklingen kan klaras ut i tidigt skede. Det bör kunna leda till smidiga och snabba detaljplaneprocesser.

Med en utvecklad områdesplanering skulle det också vara relativt enkelt att i ett sammanhang uppmärksamma och på ett likartat sätt införa skyddsbestämmelser, utökad bygglovs- och rivningslovsplikt för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i samband med att områdesplan upprättas.

Remissvar “En utvecklad översiktsplanering” (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!