Yttrande Östra Runby, Upplands Väsby

Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde, Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Sammanfattning:

  • Förslaget tar inte vara på platsens historiska struktur och spår utan suddar tvärtom ut årsringarna från tidigare skeden. Gestaltningsideerna för bebyggelsen, både vad gäller skala och utformning, är helt väsensskilda i förhållande till platsens och ortens karaktär.
  • En princip för gestaltningen sägs vara att ”skapa en tydlig identitet”. Planförfattaren har missat att platsen redan har en historisk kontinuitet och en tydlig identitet som det gäller att ta vara på och understödja vid förändringar.
  • Tydliga drag från fyra utvecklingsskeden – det förhistoriska landskapet, bylandskapet, stationssamhälle och industriort samt förortssamhälle redovisas i planhandlingarna. Planförslaget skulle dock medföra att dessa drag i huvudsak förvanskas eller försvinner.
  • I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas påverkan på kulturmiljön i olika avseenden men det saknas en konsekvensbedömning för kulturmiljön i sin helhet. Det saknas också en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella samrådsförslaget.
  • Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker förslaget till detaljplan och hävdar att förslaget bör omarbetas på ett sätt som tar hänsyn till stationsområdets kulturhistoriska värden och till ortens lokala karaktär som helhet.

Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!