Yttrande Östra Runby, Upplands Väsby

Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde, Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Sammanfattning:

  • Förslaget tar inte vara på platsens historiska struktur och spår utan suddar tvärtom ut årsringarna från tidigare skeden. Gestaltningsideerna för bebyggelsen, både vad gäller skala och utformning, är helt väsensskilda i förhållande till platsens och ortens karaktär.
  • En princip för gestaltningen sägs vara att ”skapa en tydlig identitet”. Planförfattaren har missat att platsen redan har en historisk kontinuitet och en tydlig identitet som det gäller att ta vara på och understödja vid förändringar.
  • Tydliga drag från fyra utvecklingsskeden – det förhistoriska landskapet, bylandskapet, stationssamhälle och industriort samt förortssamhälle redovisas i planhandlingarna. Planförslaget skulle dock medföra att dessa drag i huvudsak förvanskas eller försvinner.
  • I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas påverkan på kulturmiljön i olika avseenden men det saknas en konsekvensbedömning för kulturmiljön i sin helhet. Det saknas också en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella samrådsförslaget.
  • Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker förslaget till detaljplan och hävdar att förslaget bör omarbetas på ett sätt som tar hänsyn till stationsområdets kulturhistoriska värden och till ortens lokala karaktär som helhet.

Läs hela dokumentet här