fbpx

Remiss över förslag till ändring i Boverkets regler

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett remissyttrande över Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler. Det finns stor anledning att se över byggreglerna för att uppnå större tydlighet och därmed få till stånd likartad struktur och detaljeringsgrad i bedömningarna vid prövningarna över hela landet. Den föreslagna modellen innebär dock att rollfördelningen förändras så att väsentliga uppgifter flyttas från myndigheter till byggsektorn. Föreningen befarar att det föreslagna nya regelverket kan komma att medföra minskade möjligheter för kommunen att uppfylla sitt ansvar för en helhetssyn på utvecklingen, befrämja lokal demokrati och värna kulturvärden.

Föreningen anser också att det är anmärkningsvärt att förslaget till förändringar inte remitteras i sin helhet, utan remitteras och genomförs steg för steg. Detta omöjliggör en samlad diskussion om förändringen är rätt väg att gå.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up