fbpx

Olagligt planförslag i Varberg

Illustration: Varberg växer

Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) anser bland annat att den föreslagna nya bebyggelsen i anslutning till Varbergsfästning avviker markant från grunddragen i det gamla stadsmönstret på skada på stadsbilden som följd. De fria områdena kring Varbergs fästning var en förutsättning för försvarsfunktionen och är ett karaktärsdrag som är viktigt för förståelsen av den historiska anläggningen.

SBF anser sammanfattningsvis att den viktigaste sakfrågan undviks i kommunens skrivelse nämligen att detaljplanen irreversibelt skulle skada och förvanska upplevelsen och förståelsen av ett av landets mest värdefulla kulturminnen, Varbergs stad och fästning, med anor från medeltiden. Argumentationen, med det uppenbara syftet att undervärdera lagreglernas innebörd för att projektet ska kunna genomföras, är vilseledande.

Ett genomförande av planförslaget skulle enligt SBF:s mening vara olagligt eftersom det innebär påtaglig skada på riksintresset. Förslaget strider också mot plan- och bygglagen 2 kap §6 där det anges att planläggning ska ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Mot bakgrund av att Varbergs fästning är ett av landets mest värdefulla kulturarv anser SBF att det är nödvändigt att Mark- och miljöverdomstolen inhämtar Riksantikvarieämbetets utlåtande över förslaget till detaljplan.

Hela utlåtandet kan du läsa här.

För mer information om ärendet, besök Varberg kommuns hemsida.

keyboard_arrow_up