fbpx

Briggen 4 m.fl. Västerport etapp 1, Varberg

Utlåtande över förslag till detaljplan

2023-02-14

SBF anser bland annat att den föreslagna nya bebyggelsen avviker markant från grunddragen i det gamla stadsmönstret på skada på stadsbilden som följd. De fria områdena kring Varbergs fästning var en förutsättning för försvarsfunktionen och är ett karaktärsdrag som är viktigt för förståelsen av den historiska anläggningen.

Kommentarer till kommunens överklagande:

  • SBF anser sammanfattningsvis att den viktigaste sakfrågan undviks i kommunens skrivelse nämligen att detaljplanen irreversibelt skulle skada och förvanska upplevelsen och förståelsen av ett av landets mest värdefulla kulturminnen, Varbergs stad och fästning, med anor från medeltiden. Argumentationen, med det uppenbara syftet att undervärdera lagreglernas innebörd för att projektet ska kunna genomföras, är vilseledande.
  • Kommunen betonar att det allmänna intresset är stort för att genomföra detaljplanen. Detta är inget skäl för att godta en bebyggelse som medför påtaglig skada på riksintresset. Riksintresset väger tyngre än exploateringsintressena.
  • När det gäller frågan om påtaglig skada på riksintresset hänvisar kommunen till handlingar som stödjer kommunens syn men nämner inte exempelvis länets oberoende expertinstans för kulturmiljövård, Kulturmiljö Halland, som framfört stark kritik mot förslaget.
  • Kommunen hänvisar till länsstyrelsens yttrande som stöd men ignorerar dock länsantikvariens sakkunniga expertbedömning om att risk för påtaglig skada föreligger och det faktum att hon reserverat sig mot länsstyrelsens beslut.
  • Kommunen hänvisar till Tyréns, Rambölls och Bjerkings utredningar som gjort bedömningen ”ej påtaglig skada”. Rambölls miljökonsekvensbeskrivning och Tyréns kulturmiljöutredning innehåller i och för sig bedömningar om stor påverkan på kulturmiljövärdena. Men analyserna landar ändå i slutsatsen att projektet inte medför påtaglig skada. Slutsatsen strider mot analyserna. SBF anser att det saknas en objektiv miljöbedömning och att det krävs en oberoende granskning av planförslagets konsekvenser för kulturmiljön.
  • Kommunen framhåller att ”rivningar av hela eller delar av kulturmiljöområden är den åtgärd som tydligast riskerar medföra påtaglig skada på kulturmiljövärdet”. Detta är en feltolkning av riksintressebegreppet. I detta fall handlar sakfrågan inte om rivningar utan om andra former av skadlig miljöpåverkan. Inte minst den synnerligen viktiga aspekten att förståelsen av de äldre anläggningarna som historiska dokument och stadsplanens mönster och begränsningar samt miljön som helhet minskar kraftigt om planen skulle genomföras.
  • Kommunen framhåller att Riksantikvarieämbetets ställningstaganden vad gäller riksintressen inte är rättsligt bindande, vilket inte stämmer. Givetvis är de rättsligt bindande i den meningen att uttryck för riksintresset inte får påtagligt skadas enligt miljöbalken 3 kap 6§. Det är i samband med detaljplaneprövningen som olika åtgärder ska preciseras i detalj mot bakgrund av lagen.
  • Kommunen anför att ”den eventuella påverkan som kan uppstå till följd av planen […] endast är visuell”. Formuleringen är vilseledande och svår att förstå eftersom saken handlar om just den visuella miljöpåverkan, som är så ytterst negativ; både för upplevelsen och förståelsen av fästningens roll där de fria ytorna kring denna är avgörande för försvarsfunktionen och för det befintliga bebyggelsemönstret för 1600-talsstaden.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up