fbpx

Nobelhuset AB agerar okunnigt och olämpligt mitt under pågående rättsprocess

Replik från Kristina Berglund, vice ordförande i Byggnadsvårdsföreningen, på Nobelhuset ABs tondöva påståenden i DN Stockholms intervju (2018-05-09).

Med mindre än två veckor till aviserat datum för dom i Nobel Centerärendet i mark- och miljödomstolen presenterar Nobelhuset AB, i en intervju publicerad i DN Stockholm, en interiörbild av det planerade auditoriet. VD Ylva Lageson försöker att reducera den kraftiga kritiken mot Nobel Center till att ”det handlar om nyanser” och tycks mena att det bara är en tidsfråga innan projektet kan genomföras.

De överklagande beskrivs som privatpersoner och föreningar ”som inte vill ha huset på Blasieholmen”. Dessa privatpersoner och föreningar representerar i själva verket en samstämd expertis – allt från Sveriges högsta myndighet för kulturarvsfrågor Riksantikvarieämbetet, experter på regionala och lokala förvaltningar och erfaren expertis i de stora föreningar som bevakar natur- och kulturmiljöfrågor till en sällan skådad folklig opinion mot placeringen av Nobel Center på Blasieholmen. Lagesons påstående kan inte beskrivas som annat än tondövt.

Lageson säger vidare att hon ”hoppas att kritikerna ska förstå att Nobel Center inte vill förstöra en plats som har höga kulturhistoriska värden”. Uttalandet visar stor brist på kunskap i kulturmiljöfrågor. Hur skulle en storskalig lådliknande byggnad mitt i riksintresset, och som utraderar en unik och välbevarad hamnmiljö från 1800-talet, kunna undvika att förstöra platsens kulturhistoriska värden? Hur kan denna arkitektoniskt avvikande volym som skymmer stenstaden, bryter sönder vattenfronten, försvagar Nationalmuseums roll som solitär i stadsbilden och skymmer viktiga vyer i det stockholmska ölandskapet anses bli ett positivt tillskott i Stockholms bebyggelsemiljö?

Nobelhuset AB hedrar inte Nobels minne genom att agera på detta sätt mitt under pågående rättsprocess.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en av de föreningar som överklagar Stadens beslut att anta förslaget till detaljplan för Nobel Center. Föreningen verkar för att värna bebyggelsearvet och motverka hoten mot kulturmiljön, bland annat genom att bevaka riksintresset för Stockholms innerstad i den pågående domstolsprövningen.

Kristina Berglund
Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen