Flygets hus Mässen som räddades

Det svenska försvaret har en mängd kulturhistoriskt intressanta anläggningar. De senaste decenniernas omstrukturering och nedrustning har lämnat många byggnader i farozonen. Men när försvaret rustar ner – då rustar de frivilliga upp! Tommy Drotz och Anders Ek berättar här hur man fick liv och stil på den sista gamla mässen i Malmslätt.

Husets utseende före renoveringen 2007.

Flygets hus i malmslätt uppfördes som mäss år 1889 av Kungliga Första Livgrenadjärregementets underofficerskår. Huset byggdes helt i trä på en grund av granit och blev enligt tidens mode ett underverk av snickarglädje. Mässen försågs med både en nedre och en övre punschveranda samt två torn. Entré skedde via två trätrappor i varje ände av den nedre punschverandan. Underofficerarna drev mässverksamheten fram till tidigt 1920-tal då Kronan löste in byggnaden. Från flygvapnets tillkomst 1926 fram till mitten av 70-talet användes byggnaden av flygvapnets underofficerare som mässlokal. Ett antal inre och yttre ombyggnader genomfördes dessa år. Uppvärmningen kompletterades, verandorna byggdes in, mässen fick ny entré och nya fönster, matsalen utökades, fem rum inreddes på övervåningen, torntaken togs bort, köket flyttades upp från källaren där två WC byggdes istället.

Rivning av ytterväggspaneler och resbrädor på södra gaveln. Upplagning av gavelns rötskadade bärande delar pågår.

Flygflottiljen f3 i malmslätt lades ned i mitten av 70-talet. Under det tidiga 80-talet blev mässens vidare öde osäkert. Den var nu den enda kvarvarande av de gamla mässarna på Malmen. I detta skede tog Kungliga Östgöta Flygflottiljs Kamratförening (KÖFK) samt Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS) initiativ till att rädda byggnaden. I samverkan med f d länsantikvarien Sven E Noreen och efter förhandlingar med FortF kunde föreningarna 1982 köpa byggnaden och hyra marken under 25 år. Den gamla underofficersmässen döptes då till Flygets hus. Senare blev ÖFS ensam ägare och arrendet är nu förlängt med ytterligare 10 år

Tidens tand hade under de mer än hundra åren orsakat ett omfattande renoveringsbehov. Genom välvilliga bidrag från stiftelser och sponsorer har en genomgripande yttre renovering och ommålning kunnat genomföras under 2008 och 2009. Målsättningen har varit att bevara huset för framtiden och att återställa det till ursprungligt utförande. Arbetet har utförts av målarfirman Bröderna Ek under ledning av målarmästare Anders Ek. Länsantikvarie Bengt Häger har varit både antikvarisk kontrollant och rådgivare.

2005 undersöktes byggnadens ytterpaneler med avseende på färgskikt och kulörer. Undersökningen visade att huset ursprungligen varit målat med linoljefärg i ockragul kulör medan fönster och dörrar var målade med linoljefärg i engelskt rött med grå omfattningar. Vindskivor och takfot var målade i samma gula kulör som väggarna. Fönstren har senare målats zinkgröna och därefter grå. Sockelbrädan har varit grå men senare övermålats i gult. Vid 1940-talets stora renovering och ombyggnad byttes bland annat dörrar, fönster och omfattningar. Fönstren förminskades och fönsteromfattningarna blev helt släta. Linoljefärgsskikten har på senare tid övermålats med moderna färger vid minst två tillfällen. Vid senaste ommålningen hade fasaden sandblästrats(!) före målning. Något som försvårade färgborttagningen, då sanden fanns kvar i färgskikt och panelbrädornas spont.

Renoveringen påbörjades sensommaren 2008 med färgborttagning på södra gaveln och västra långsidan. Framtagen yta visade stora skador och träröta i ytterväggarnas paneler, på vissa ställen förekom även röta i bärande underlag. Till lagningsvirke användes gammalt virke av tätvuxen furu i samma dimension som de skadade bitarna. När de bärande delarna lagats spikades ny underlagspapp upp. Därefter kläddes de skadade väggytorna med nyhyvlad panel av gran, exakt lika som originalpanelen. Totalt berördes ca 50 kvm panel och 10 kvm bärande delar på södra gaveln. På västgaveln berördes ca 100 kvm panel och ca 5 kvm bärande delar. Färgen på övriga delar av husets södra och västra sida togs också bort och all panel halvoljades och grundmålades sedan under hösten. Färgborttagningen återupptogs på husets östra och norra fasader i mitten av maj 2009 och avslutades i slutet av juni. Då konstaterades att paneler och underliggande resbrädor var i bättre skick på dessa sidor och att bara enstaka panelbrädor behövde bytas ut. Takfoten var mer skadad och fick lagas ut. Under senare delen av juni fram till början av augusti halvoljades och grundmålades fasader, takfot, språng och omfattningar. Direkt därefter målades (slipströks) alla fasader.

Med ställningar och skyliftar lämpligt på plats iordningställdes även flaggstång och vapensköld. Flaggstången målades grå i likhet med fönsteromfattningarna. Delar av vapensköld och flaggstångsknopp förgylldes och botten på vapenskölden målades blå. I samband med rivningen av panelen på södra väggen hittades en gammal fönsterkarm gömd bakom den befintliga panelen. Fönstret återställdes inte men efter granskning av en ritning på husets och fönsteromfattningens ursprungliga utseende målades ett blindfönster upp på samma plats.

En vårdplan upprättas nu för det framtida underhållet av husets fasader. I planen föreslås att alla fasader målas så snart nuvarande yta börjar krita, det vill säga om 5 till 7 år. Husets interiör har renoverats varsamt och nödvändig AV-utrustning installerats. Kontor, samlingssalar och andra utrymmen har möblerats och försetts med konst och modeller med flyganknytning. Samtidigt inrättades sex kontorsutrymmen, nya förrådsutrymmen samt tre samlingssalar döpta efter de klassiska Saabflygplanen Lansen, Safir och Draken. I huset finns nu ett antal föreningar med anknytning till Linköping, flyget och Malmen som bedriver ungdoms- och klubbverksamhet samt anordnar möten och konferenser. Under de flesta av årets dagar pågår verksamhet i Flygets hus.

Tommy Drotz, Anders Ek

Anders Ek är målarmästare på Måleri & Fasad Bröderna Ek AB i Norrköping.

Tommy Drotz är sekreterare i Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och medarbetare i Arbetsgruppen för Flygets Hus.

tommy.drotz@comhem.se

2/2010