fbpx

Enkla tips om belysning och installation

Elinstallationer är kanske inte det första man förknippar med byggnadsvård, men dagens bestämmelser ställer ganska stora krav på elinstallationerna även i gamla hus. Ser man till elsäkerheten är det viktigt att kontrollera anläggningarna regelbundet och ibland acceptera att delar av installationerna byts ut. Äldre installationer är antingen utförda med utvändig installation eller infälld i stål eller blyrör. Kvaliteten på kablarna varierar beroende på tillverkningsmaterialet och vilken miljö installationen är i.

Underhåll – kontroll
Fastighetsägaren är skyldig att göra en regelbunden kontroll av sina elinstallationer. Trasiga uttag, brytare, dosor, dåliga anslutningssladdar och annan synlig installation som kan medföra fara ska åtgärdas. Upptäcks större brister bör en elinstallatör eller besiktningsman se över anläggningen och åtgärda felen.

Vid en besiktning ska ledningar med mera isolationsmätas. Bra att veta är att i en bostadsbesiktning ingår sällan elinstallationen. För att slippa onödiga överraskningar bör den besiktigas av en fackman.

Vad får jag göra själv?
En husägare får själv göra ”enkla” arbeten, som byte av brytare och uttag i en befintlig anläggning, om han har ”nödig kännedom”. Men i äldre hus är det inte lätt att göra dessa ”enkla” arbeten. Det är vanligt att isoleringen skavs bort när man drar i kablarna!

I gamla hus finns ofta takkronor och andra lampor som är tidstypiska för huset. Vid en anpassning till ny eller delvis utbytt installation, eller då kablarna i armaturen blivit för dåliga, krävs en ombyggnad. En sådan innebär oftast byte av anslutningskablar, jordning samt inmontering av ”isolersvampar” i lamphållarna. Ombyggnaden bör utföras av fackman – se sid 19.

Säkerhet
Kraven på en ny elinstallation är att uttag och lampanslutningar ska vara jordade och att uttagen skall vara petskyddade. Kravet på jordning gäller ej vid byte av apparater i befintlig installation.

Ett annat krav är att elcentralen förses med jordfelsbrytare. Den ger dels ett personskydd, dels ett visst brandskydd. En ny elcentral bör utföras i plåt, då dagens plastkapslingar kan börja brinna vid större fel.

Ny installation i gammalt hus?
Hur gör man en ny elinstallation utan större ingrepp? Vid infälld installation kan vanligtvis installationens rör och dosor nyttjas för ny dragning. De bör dock kontrolleras, då de vanligen är tillverkade i ledande material. Befintliga uttag och brytare kan återanvändas om de är i brukligt skick, men en ny anläggning ska jordas varför uttagsinstallationen oftast får bytas ut.

För utvändig förläggning finns en nyare typ av kuloledning och tillsammans med en hel del nygamla brytare, uttag, dosor med mera i bakelit och porslin kan man ”återskapa” en del av den gamla installationen.

Vid demontering av golv, lister med mera kan man utnyttja lediga utrymmen för förläggning av dold installation, lämpligt för de önskemål om data, tele och larm vi har idag men som egentligen inte passar in i huset. Källarutrymmen och vindar kan också nyttjas för dold installation.

Dagens bestämmelser gäller
I samband med ombyggnad eller komplettering av äldre installationer är det dagens bestämmelser som gäller för hela installationen. Äldre mätartavlor av trä med porslinsapparater får inte kompletteras eller byggas om. Trätavlan har ofta dåligt kablage som kan medföra brandrisk vid utökad belastning. Bäst är att låta den gamla sitta och koppla in en ny central på annan plats.

Våra äldre byggnader är viktiga att bevara, men en dålig elanläggning kan göra att allt går förlorat! För ett lyckat resultat ska kontroll, komplettering och byte av elinstallationen vara med i planeringen från början.

Bengt Olbers

va.el@telia.com

4/2008

keyboard_arrow_up