Byggnadsvården & framtiden

Attefallshus, nyproduktion på kulturhistorisk mark och anslag till kulturmiljövården som aldrig höjs. Hur ser politikerna i riksdagen på de frågor som ligger oss byggnadsvårdare nära?

I årets andra nummer av Byggnadskultur ställde vi följande frågor till partierna:

  • Är det viktigt att skydda värdefulla stadsmiljöer för framtida generationer?
  • Är ni för eller emot de så kallade Attefallshusen, dvs bygglovsbefriade till- och nybyggnader på max 25 kvm?
  • Riksantikvarieämbetets anslag har legat still i 13 år. Vill ni höja det?
  • Är det viktigt att byggindustrin minskar användningen av material med negativ miljö- och klimatpåverkan och hur vill ni i så fall påverka det?
  • Vad är ett rimligt framtidsperspektiv när stora nya bostadsområden byggs? Ska husen stå i 50 år? 100? 200?

Klicka på bilden för att läsa svaren.

Stephan Fickler
Verksamhetsledare

2/2014