fbpx
VÄNSTER: Montering av standardsolpaneler på ett ladugårdstak från 1890. Sinusplåten räddade ladugården på 1950-talet och nu kan solanläggningen rädda den igen under ytterligare 30–40 år. Anläggningen genererar ca 13 000 kWh per år. FOTO: ANNIKA WENNERHOLM ÖVER: I känsliga miljöer kan det vara bättre att sätta solcellsanläggningen separat istället för att montera den på tak. FOTO: ANNIKA WENNERHOLM UNDER: När solljuset träffar cellens yta, skapas en elektrisk spänning mellan cellens framsida och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida får man ut ström. FOTO: JOHANNES JANSSON, WIKIMEDIA

Att montera solceller är miljömässigt bra och en reversibel åtgärd, men påverkar en byggnads utseende. Patrik Zimonyi delar med sig av sina erfarenheter av solceller i känsliga miljöer.

Jorden bildades för drygt 4,5 miljarder år sedan och sedan dess har solen gett oss liv och energi. Under årtusendena
har människan på olika sätt dragit nytta av solens livsviktiga strålar och idag kan vi använda solens energi i ny teknik genom att belysa kisel som omvandlas till elenergi.
Från industrialismens start i början av 1800­-talet har människan använt och ökat sin andel av fossila bränslen. Stora ekonomiska intressen styr men en omläggning till miljövänligare energislag krävs om vi ska lyckas vända den negativa klimatpåverkan som orsakats av människan.
Som byggnadsvårdare försöker vi renovera och underhålla byggnader och konstruktio­ner för att vårda vårt kulturarv och vår när­miljö. Vi sparar också på jordens resurser när vi inte bygger nytt. Ett hus som byggdes på 1700­-talet hade ofta en livstid på ett par hundra år eller längre till skillnad från idag då moderna hus byggs med en livscykel på drygt femtio år.

Växande intresse för solenergi

Den som är intresserad av byggnadsvård, tycker ofta också att det är viktigt med hållbara och sunda byggmaterial. FOTO: ANNIKA WENNERHOLM

Vi driver sedan 2008 byggnadsvårdsbutiken Svea Tradition, och sedan 2016 solcellsföre­taget Solfabriken. Till en början var kund­ gruppen inbitna byggnadsvårdare men på senare år har byggnadsvårdsintresset spridits till allt fler som söker hållbara och sunda byggmaterial.
Många unga husägare söker information via nätet och hamnar direkt i hållbart byggande inom byggnadsvården. Många kunder i bygg­nadsvårdsbutiken har ofta ett helhetsperspek­tiv där energifrågan är en självklar aspekt som måste hanteras även i en äldre fastighet.

Nödvändigheten av förnyelsebar energi

Genom ett kortsiktigt tänkande och hand­lande när det gäller framställning av fossila bränslen, har vi nu på mindre än tvåhundra år skapat problem som är livsnödvändiga att lösa. Därför tror jag att energin som vi använder måste komma från förnyelsebara källor och att vi framöver inte ska skjuta energiproblemen framför oss utan ta ansvar för det vi själva konsumerar.

Våra kunder har ofta ett helhetsperspektiv där energi­ frågan är en självklar aspekt som måste hanteras.

Behöver inte vara på bekostnad av kulturarvet

Om fastigheten själv producerar en del av sin egen konsumtion har vi kommit ett bra steg närmare en hållbar framtid.

Något som en del fastighetsägare kan tycka är svårt, är att få en solcellsanläggning att smälta in i omgivande miljö. Idag behöver man inte placera anläggningen direkt mot söder utan gärna mot öster eller väster för en lång dagsproduktion med en något lägre årsproduktion. Uthus eller överlopps­byggnader kan gärna användas istället för boningshuset.

I känsliga miljöer kan man välja att sätta upp en markanläggning där hela underkon­struktionen med fördel kan byggas av trä som trätjäras eller slamfärgas för minimal miljöpåverkan och på detta sätt estetiskt lösa en ibland svår uppgift på ett hustak.

Överloppsbyggnaderna kan få ett nytt liv

För många fastighetsägare kan frågan om en egen solenergianläggning till och med vara en möjlig räddare för överloppsbyggnader som nu inte längre har någon uppgift. Bygg­naderna får då en ny funktion med en sol­cellsanläggning som kommer att generera elektricitet i minst trettiofem år.

Det är sannolikt att byggnaderna kommer att vårdas minst denna tid framöver och kulturarvet kan på detta sätt både bevaras och brukas. En brukad fastighet får ett större ekonomiskt och kulturellt värde och intres­set för att bevara den ökar.

Vi kan hjälpas åt att visa på goda exempel

Jag tror att vi alla med ett intresse för bygg­nadsvård kan påverka andra genom att komplettera våra fastigheter med solenergianläggningar. Att montera en solenergian­läggning är reversibelt, när nya bättre former för energiproduktion kommer kan man lätt demontera den och därmed har man inte för­ändrat kulturarvet eller huset.

Vi behöver alla visa på goda exempel för att det i framtiden ska vara möjligt att vårda våra hus och fastigheter och kunna ge dem vidare till nästa generation.

Fakta om solceller

Visa på goda exempel. Ett sjukhus har valt att redovisa hur mycket solel man producerar och jämföra med hur många glödlampor detta motsvarar. FOTO: JOHAN NES JANSSON, WIKIMEDIA

Solceller monteras i moduler eller paneler och skyddas av glas på översidan. När solljuset träffar solcellens yta skapas en elektrisk spänning mellan cellens framsida och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida får man ut ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst, och slutar när ljuset försvinner. De vanligaste utförandena består av tunna kiselplattor eller tunnfilmssolceller som är tillverkade av olika cellmaterial. Kisel är den mest effektiva ledaren för solceller och har längst livsläng. Tunnfilmssolcellen ger ungefär halva produktionen jämfört med kisel.

Det finns också andra typer av solenergisystem. En solfångare fungerar så att den värmer en vattenbaserad vätska. Vattnet kan magasineras i en tank för att användas under solfattiga dagar. Vattnet används för uppvärmning i vattenburna värmesystem, tappvatten och pooler.

Det finns också enklare solfångare som värmer luft istället för vätska. De används främst för att i kombination med ventilation driva ut kyla och fukt ur fritidshus.

Patrik Zimonyi, Byggnadsvårdsbutiken Svea Tradition/Solfabriken Ugglum. info@sveatradition.se

keyboard_arrow_up