Bullerplank med sekelskifteskänsla?

Min kanske största utmaning just nu är hur jag ska få bort billjuden från vägen utanför. Grannen mittemot har satt upp ett plank varpå alla vägens ljud alltså studsar in till oss. Jag finner inte det meningsfullt att bygga ett vanligt plank, lite högre än grannens, för då studsar ljudet bara tillbaka in till honom. Det blir ingen bra grannsämja och det blir inte heller nån bra ljudmiljö.

Jag funderar på hur man ”byggnadsvårdsmässigt” skulle kunna lösa situationen. Kan man låta nån slags matta ”suga upp” ljuden från gatan. Det kan man säkert, men vilket material ska man använda och hur ska det kunna se estetiskt ok ut? Har ni några tankar kring detta?

Svar:

Om trafikbullret är så starkt att det upplevs som en olägenhet och kan påvisas vara en störning i förhållande till riktvärdena i Trafikbullerförordningen ska väghållaren stå för bullerskyddsåtgärder. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd  (benämning skiftar från kommun till kommun). Normalt erfordras även bygglov för plank så det kan vara klokt att börja med kommunen. Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor innehåller också information om buller och regelverket.

För att en bullerskärm ska fungera behöver skärmen vara tät och ha tillräcklig höjd, innehålla en absorbent som kan bestå av lätt material med tillräcklig tjocklek eller tungt material med tillräcklig massa. Rådgör med en akustiker som de flesta större tekniska konsulterna tillhandahåller. För anpassning till önskat utseende anlitas lämpligen en arkitekturhistoriskt kunnig arkitekt.