Återuppför kulturarvet ”Turisten”!

Förfallet av restaurangbyggnaden/Oscars och hotellet i Marstrand har gått så långt att endast rivning återstår. Det är ytterst anmärkningsvärt att fastighetsägaren och även kommunen åsidosatt lagstadgat underhåll. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att detta unika kulturarv bör återuppföras som exakta kopior med fullständigt rekonstruerade fasader.

Enligt förslaget till detaljplan avses Oscars fasad rekonstrueras men i övrigt avses nya hus byggas i kvarteret med viss anpassning till den känsliga miljön. Inte mycket kommer att minna om de omistliga byggnaderna med sin speciella arkitektur från badortsepoken i slutet av 1800-talet. Byggnaderna vittnar också om den under många decennier från 1930-talet och framåt årligen återkommande Marstrandskonferensen för vetenskapligt utbyte inom ämnet nationalekonomi mellan de nordiska länderna.

Mot bakgrund av byggelsens höga kulturhistoriska värde och dess stora symboliska och historiska betydelse för Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att åtgärderna främst inriktas på att minska skadan på riksintresset. I ett fall som detta anser Byggnadsvårdsföreningen att det är motiverat att gå längre än som vanligtvis sker när det gäller långt förfallna byggnader. Föreningen hävdar därför att detaljplanens bestämmelser bör ändras så att byggnaderna Oscars, hotellet och annexet återuppförs som exakta kopior med återanvändning så långt möjligt samt att fasaderna rekonstrueras helt varvid oskadade originaldelar tillvaratas.

Nu gäller det att alla berörda parter gör sitt bästa av situationen och ser till att Marstrand även i framtiden får visa upp dessa unika byggnader av stor vikt för stadsbilden och orten. Ett omistligt kulturarv som detta av både nationell och internationell betydelse, till en del av byggnadsminnesklass, får inte försvinna till följd av oförlåtliga och lagstridiga försummelser.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander
Ordförande

Kristina Berglund
Vice ordförande

Artikeln publicerades i Kungälvsposten 30 maj 2017.