49 kommuner berättar om det moderna samhället

Hur ser det moderna samhällets kulturarv ut ur ett kommunalt perspektiv? Vilka byggnader eller miljöer vill ni lyfta fram? Det är bara att välja! Frågorna ställdes till Västsveriges kommuner. Resultatet blev boken 49 byggnader berättar – Västra Götalands län 1943-2008.

I Dals-Långed, Bengtsfors kommun, ligger sju välbevarade kataloghus i ett villaområde från tidigt 1970-tal. Foto: Daniel Griselj

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjöd hösten 2006 in alla länets stadsarkitekter till ett samarbete. Resultatet skulle bli en bok om det moderna samhällets kulturarv. Varje stadsarkitekt fick möjlighet att själv, eller tillsammans med kollegor i kommunen, välja upp till tre byggnader/miljöer som kunde vara goda representanter för tiden efter andra världskriget i deras kommun.

Det blev en spänd väntan – skulle det finnas något intresse? Skulle alla kommuner vilja vara med? Skulle urvalet spegla hela perioden från 1940-talet fram till idag? Svaret blev ja! Kommunerna ville vara med – alla fytionio! Alla periodens decennier fanns representerade i stadsarkitekternas förslag. Det skulle bli möjligt att skapa en bok med 49 byggnader och 49 personliga berättelser.

En byggnad från varje kommun

I samarbete med Reklambyrån Idermark och Lagerwall Reklam i Göteborg gjorde Länsstyrelsen sedan en första skiss till en bok. En byggnad från respektive kommun valdes ut till boken. Under året har alla kommunernas författare beskrivit sina byggnader, som sedan har fotograferats av Daniel Griselj.

Boken inleds med ett kapitel av Louise Nyström, arkitekt SAR/MSA, docent KTH och adjungerad professor i fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola. Hon beskriver hur samhällsutvecklingen har påverkat bebyggelseutvecklingen under perioden. Hennes beskrivning ger perspektiv på de byggnader och företeelser som sedan beskrivs i boken. Slutligen har Byggnadsvård Nääs skrivit ett kapitel om material och detaljer i efterkrigstidens byggnader. Sammanlagt medverkar över femtio författare i boken.

Stor spridning bland byggnaderna

Resultatet blev en hisnande resa i Västra Götalands moderna bebyggelsehistoria. I de personliga texterna beskriver författarna, med utgångspunkt i bebyggelsen, vår samtidshistoria speglat i boende, arbete, skola och fritid.

Urvalet är minst sagt varierande. Här återfinns en nybyggd fotbollsläktare vid Ryavallen i Borås, Fontäntorget med gatukök i Essunga likväl som ett flertal villor och flerbostadshus. Förutom bostäder har många kommuner valt museer, kommunhus och kulturhus, vissa ritade av namnkunniga arkitekter, några till och med pristagare i arkitekttävlingar.

Bland de presenterade byggnaderna dominerar 1950- och 60-talshusen tillsammans med en stor mängd byggnader uppförda under de senaste tio åren. 1940-talet representeras bara av två byggnader. Nästan lika få är från 1970- och 80-talet. Varför det är så kan man bara spekulera i, men någon har myntat begreppet ”inget är så omodernt som det som nyss var modernt”. Kanske har vi idag svårt att se kvalitéerna i 1970-talets centrumbyggnader eller 1980-talets kontorsbyggnader i något bedagade underhållsfria material. Troligtvis blir de fler nästa gång någon gör en liknande bok. Några av byggnaderna i boken är idag skyddade i detaljplan eller utpekade som skyddsvärda vid byggnadsinventeringar – men långt ifrån alla.

Gamla och nya material

En spännande och lite oväntad upptäckt är att några hus är uppförda i tekniker och med material som byggnadsvården faktiskt har lång erfarenhet av. Ett ekologiskt center i Munkedals kommun är uppfört i kubbteknik och Upperuds konsthall har linoljefärgsmålade snickerier och linoljebrända smidesdetaljer.

De flesta byggnaderna bjuder dock på utmaningar för framtidens byggnadsvårdare. När vi tar hand om modernismen får vi hoppas att begagnatvaruhusen byggt ut sina depåer och kulturmiljövården fått kraftigt ökade anslag. Materialkombinationerna är många och skalan ofta större än vi är vana vid. Antikvarisk slutbesiktning av Reservkraftverket i Stenungsund med sina fyra 150 meter höga skorstenar i armerad betong och stål hoppas vi kunna lämna över till en mindre höjdrädd kollega.Karolina von Mentzer, Björn Ohlén

Karolina von Mentzer är biträdande länsantikvarie i Västra Götaland

karolina.von.mentzer@o.lst.se

Björn Ohlén är bebyggelseantikvarie i Västarvet och ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

bjorn.ohlen@vgregion.se

4/2007