Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av förslaget till regional utvecklingsplan, RUFS 2050, utställt till 2017-11-03, och anför följande utifrån föreningens verksamhetsområde.

Sammanfattning

  • SBF anser att den föreslagna flerkärniga strukturen, såväl i länet som i ett storregionalt perspektiv för östra Mellansverige, är väl genomtänkt och bör ge goda möjligheter att utveckla livskraftiga orter och kärnor. Utvecklingsplanen är dock mycket allmänt hållen vilket minskar dess styrande verkan.
  • SBF anser att vikten av att ta tillvara det byggda och gröna kulturarvet i fortsatt stadsutveckling bör framgå mycket tydligare i RUFS samt att det övergripande målet ”En tillgänglig region med god livsmiljö” bör kompletteras med en text med innebörden att kulturmiljövärdena ska bevaras och stärkas i fortsatt stadsutveckling.
  • SBF anser att täthetsbegreppet behöver nyanseras. RUFS bör kompletteras med tydliga riktlinjer som underlag för avvägningen mellan exploateringsintressen respektive behovet av rymd, frihet från störningar och grönytor. Utan sådana riktlinjer finns det risk för att behovet av friytor ständigt undervärderas i projekten.
  • SBF noterar att för länets huvudkommun saknas det regionala perspektivet. I det nu aktuella förslaget till översiktsplan för Stockholm berörs inte RUFS´ inriktning att utveckla och förstärka en flerkärnig region. Stockholm planerar ett betydligt högre antal nybyggda bostäder/år jämfört med vad som anges för kommunen enligt alternativ hög i RUFS. Detta minskar möjligheterna för en starkare utveckling av övriga regionkärnor.
  • SBF anser att det saknas förslag till effektiva strategier för hur RUFS ska kunna få större genomslag i kommunernas planering jämfört med hittills. Den avgörande frågan är därför att utveckla en strategi för hur RUFS med dess väl genomtänkta långsiktiga framtidsbild ska kunna realiseras.

Allmänna synpunkter

De redovisade huvuddragen i den rumsliga strukturen för regionen som bygger på flerkärnighet, med en hierarki av kärnor och förtätning i kollektivtrafiknära lägen, är väl genomtänkta. Det storregionala perspektivet med ett effektivt kollektivtrafiknät för östra Mellansverige är viktigt och avgörande för en utvecklad flerkärnig struktur med tillväxt av goda stadsmiljöer i regionala städer och övriga större orter i regionala stråk. RUFS är väl strukturerad, innehåller bra principer och riktlinjer men är mycket allmänt hållen, vilket minskar dess möjlighet att få genomslag i kommunernas fysiska planering.

Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (PDF)