Ta upp nytt fönster eller flytta de befintliga närmare varandra?

Hej! Vi har ett hus i schweizerstil ritat av F.W. Scholander. Vi har kopia av originalritningen och husets fasad är idag närmast intakt. Huset är inte k-märkt men rödmarkerat hos länsstyrelsen som särskilt bevaransvärt. Våra fönster i salen (de två till höger på bottenvåningen, se bild 1) är dock mycket små. Salen är därför ganska mörk och dyster. Inne i rummet sitter fönstren ute i hörnen, och inte heller utvändigt tycker vi att de sitter optimalt placerade på fasaden. De är också mindre än alla andra fönster i huset. Vi funderar på att antingen göra dem lika stora som de andra fönstren i huset och placera dem lite närmare varandra (se fotoshoppad förslagbild 2), alternativt sätta in ett tredje fönster mellan dem (se fotoshoppad förslagsbild 3, där vi också separerat de befintliga fönstren något). Vår fråga till er är om våra två förslag är acceptabla ur ett byggnadsvårdsperspektiv och i sådana fall vilket av de två alternativen som är bäst.

Svar:

Fredrik Wilhelm Scholander är en betydelsefull arkitekt i den svenska arkitekturhistorien och har påverkat en hel generation yngre arkitekter till in på 1900-talet. Välbevarade byggnader ritade av honom har stora kulturhistoriska värden. Börja med att kontakta kommunen och ta reda på mer om skyddet i detaljplanen och länsmuseet för att få del av all fakta kring huset. Utan att föregripa ställningstaganden bör man låta en antikvarie ge riktlinjer för eventuella ändringar, även om de är små. Privatpraktiserande byggnadsantikvarier finns på spba.se.

Det finns en hel grammatik för komposition av fasader vid olika tidsepoker, en kunskap som tyvärr håller på att gå förlorad på grund av ändrad inriktning inom arkitekturutbildningarna. Till synes små förändringar riskerar att förvanska den kulturhistoriska helheten, både ut- och invändigt. Utan att ha studerat hela huset närmare kan man se att övervåningen har större och mer utsmyckade fönsteromfattningar än bottenvåningen, en blinkning till den klassiska arkitekturen där våningen 1 trappa upp var finast, piano nobile. Vidare ligger de aktuella fönstren i bottenvåningen i egna fönsteraxlar som skapar en lugn rytmik i fasaden. Sådana detaljer kan ha betydelse vid bedömning av en eventuell ändring. Men det behöver studeras närmare, kanske finns andra lösningar på ert problem? Mer att läsa om detta intressanta område finns bland annat i artikeln Arkitektur i klassisk och fri stil.