Sperlingens backe Östermalm, Stockholm

Yttrande över Sperlingens backe i stadsdelen Östermalm, Stockholm

2019-08-23

SBF avstyrker planförslaget. Endast smärre justeringar har skett i förhållande till samrådsförslaget varför de synpunkter SBF framför i huvudsak är desamma som vid samrådet. SBF har fortsatt stora invändningar mot förslaget av främst följande skäl:

  • Planerade rivningar av byggnader som grönklassats av Stadsmuseet strider mot plan- och bygglagen.
  • SBF bedömer att planförslaget påverkar väsentliga uttryck för riksintresset på ett sätt som medför påtaglig skada.
  • Det är oförsvarligt att riva användbara byggnader med hänsyn till de klimatpåfrestningar som rivning och nybyggnad innebär.
  • De stegvisa ingreppen i riksintresset för innerstaden, i projekt efter projekt, innebär långsiktigt ett stort hot mot kulturvärdena i hela innerstadsmiljön.

Läs hela dokumentet här

 


 

Yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe i stadsdelen Östermalm, Stockholm

2017-06-22

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över förslag till detaljplan och MKB för Sperlingens backe 56 i stadsdelen Östermalm, Stockholm. Dnr:S-Dp 2014-00404. Samråd.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan. Det är glädjande att flera av de kritiska synpunkter som framfördes under programsamrådet har beaktats i det nu presenterade samrådsförslaget. Den tidigare huvudbyggnaden för Freys Hyrverk bevaras, Marmorhallarnas främre delar och inre gårdsrum bevaras och den från Birger Jarlsgatan synliga påbyggnaden utgår samt fasaderna för Bångska palatset, Stureplan 2 och Marmorhallarnas bottenvåning rekonstrueras till ett mera ursprungligt utseende. SBF har ändå fortsatt stora invändningar och avstyrker därför planförslaget mot bakgrund av kvarterets höga kulturhistoriska värde som en del av den klassiska stenstaden.

Läs hela dokumentet här