fbpx

Marstrand 73:3 Marstrand, Kungälv

Yttrande över Marstrand 73:3 Marstrand, Kungälv

2018-04-26

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Dnr KS2010/2122. Granskning 3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en tredje granskning till 2018-04-27 och anför följande.

I granskningsutlåtandet anges till följd av rivningsbeslutet att “kommunen gör därför inte längre bedömningen att planförslaget innebär påtaglig skada på riksintresset”. Vidare anges att “Med utgångspunkt från planeringsförutsättningarna är det Kungälvs kommuns bedömning att planförslaget svarar väl mot en ambition att minska de negativa effekterna av en rivning påriksintresset”.

Att rivningslov beviljats ändrar inte faktum att det föreligger påtaglig skada på riksintresset. SBF hävdar därför, i likhet med tidigare granskningsyttranden 1 och 2 samt brev till kommunen daterat 2018-02-28, att restaurangbyggnaden, hotellet och annexet bör återuppföras som exteriört exakta kopior. Fasaderna på dessa byggnader bör således rekonstrueras fullständigt varvid oskadade originaldelar tillvaratas och återanvänds. Däremot bör vissa avvikelser kunna accepteras vad gäller planlösning m.m. för att byggnaderna ska motsvara dagens krav och planerad användning. SBF yrkar att detaljplanen ändras med denna innebörd. I övrigt hänvisas till tidigare granskningsyttranden.

Läs hela dokumentet här

 


Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3

2018-03-01

Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt en skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av beviljat rivningslov för byggnaderna på rubricerade fastighet och anför följande:

SBF konstaterar att villkoren förenade med rivningslovet, att dokumentera och bevara oskadade byggnadsdelar, endast synes gälla den f.d. restaurangbyggnaden vars fasad ska bevaras enligt det liggande förslaget till detaljplan. Som SBF föreslagit vid granskningen bör effekten av den påtagliga skadan på riksintresset i någon mån kunna minskas om planförslaget ändras genom att krav införs att även hotell- och annexbyggnaderna uppförs som exteriört exakta rekonstruktioner. För att möjliggöra detta föreslår SBF:

  • Byggnaderna A, B och C, d.v.s. de byggnader som inrymt restaurangen/Oscars, hotellet och annexet bör i detalj dokumenteras genom laserscanning för att möjliggöra uppförande av rekonstruktioner.
  • Alla oskadade originaldelar i dessa tre byggnader tillvaratas för att kunna återanvändas
  • Frågan om exteriört exakta rekonstruktioner av de tre byggnaderna läggs in som en förutsättning för fortsatt arbete med detaljplanen
  • Den byggnad som ersätter den f.d. restaurangbyggnaden bör helst få en publik användning.

Yttrande över Marstrand 73:3, Marstrand, Kungälv

2017-10-27

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en andra granskning till 2017-11-07 och anför följande:

SBF konstaterar att bevarandealternativet har utgått ur miljökonsekvensbeskrivningen till följd av det långtgående förfallet av byggnaderna som innebär att inget annat alternativ än rivning återstår. År 2005 lyfte bland annat Svenska byggnadsvårdsföreningen frågan att underhålla och bevara turistanläggningen, som redan då präglades av visst förfall, genom flera möten och artiklar. Förfallet har fortsatt sedan dess och åtgärder har inte vidtagits vare sig av fastighetsägaren eller kommunen för att hejda förstörelsen trots att detta påtalats i utredningar m.m. under mer än tio års tid, inte ens under pågående detaljplanearbete som pågått sedan 2012. Detta trots den unika anläggningens höga kulturhistoriska värde av byggnadsminnesklass och trots att den utgör en omistlig del av riksintresset för Marstrand som ett vittnesbörd om badortsepoken i slutet av 1800-talet.

Läs hela dokumentet här

 


Yttrande detaljplan Marstrand 73:3, Marstrand, Kungälv

2017-06-09

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

Med hänsyn till bebyggelsegruppens höga kulturhistoriska värde som ett viktigt uttryck för riksintresset och dess stora symboliska betydelse överhuvudtaget för Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att kommande åtgärder i kvarteret främst inriktas på att minska skadan på riksintresset. Eftersom förfallet gått för långt för upprustning av byggnaderna anser SBF att husen bör återuppbyggas som exakta kopior med i detalj fullständigt rekonstruerade fasader. SBF hävdar alltså att förslaget till detaljplan bör ändras för att säkerställa dessa åtgärder.

Läs hela dokumentet här

 


 

keyboard_arrow_up