fbpx

Rädda den unika stenstan även denna gång!

Modevågen att bygga en skyskrapa drar över Sveriges kommuner och är nu aktuell även i Stenstaden i Sundsvall. En skyskrapa på torget skulle dock betyda ett oacceptabelt ingrepp i den för hela landet unika stadskärnan och innebära att kulturarvets värde förminskas skriver Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Stenstaden i Sundsvall byggdes upp på bara några år efter branden 1888 med byggnader i nyrenässans av hög arkitektonisk kvalitet varav tjugofem byggnader idag är byggnadsminnen. På 1960 talet drog en rivningsvåg över landet men stenstaden räddades på initiativ av en den kloke stadsarkitekten Hans Schlyter. På 1970-talet när etableringarna av externhandel hotade stadskärnorna satsade kommunen på olika sätt på Stenstaden för att handeln skulle överleva genom närbelägna hållplatser för kollektivtrafik och bilparkeringar, ombyggnad av hamnmagasinen för kulturella ändamål, renovering av teatern och uppförande av Mitthögskolan i Storgatans förlängning.

Dagens välbevarade stadskärna av riksintresse är således resultatet av kloka och långsiktigt inriktade insatser av stadens styrande. De förmådde att ha en kritisk syn till modevågor som drog över landet och insåg att bara för att många kommuner anslöt sig till dessa trender behövde inte Sundsvall göra detsamma. Och nu är det alltså dags för ett nytt stort och för framtiden avgörande beslut genom att eventuellt hoppa på en ny modevåg som drar över landet, att bygga en skyskrapa mitt i staden.

Sundsvalls stadskärna är ett typiskt exempel på den europeiska stadsbyggnadstraditionen med kvarter i rutnätsplan och byggnader i fyra-femvåningsskala. Den sammanhållna höjdskalan kröns av en rik takarkitektur med torn, tinnar, frontespiser och kupor och bryts endast av symbolbyggnader som kyrktorn. Vid kompletteringar i en sådan helgjuten stadsmiljö bör ett samspel eftersträvas mellan nytt och gammalt i stället för att göra ett tillägg som våldför sig på omgivningen och förminskar framtoningen av det värdefulla kulturarvet! De planerade bostäderna bör i stället byggas inom de stora planerade utvecklingsområdena utanför Stenstaden.

Det är en grannlaga uppgift för Sundsvalls politiker att fatta beslutet om att eventuellt pröva projektet i en detaljplan. Inför detta beslut bör följande tio frågor analyseras, diskuteras och besvaras:

  1. Vilka är skälen att bygga en skyskrapa?
  2. Hur påverkar skyskrapan den unika stenstaden? Ökar eller minskar upplevelsen/värdet av stenstaden?
  3. Symbolbyggnader har av hävd ett offentligt innehåll. Är det rimligt att ett bostadshus i strid med traditionen blir en symbolbyggnad i stadsbilden?
  4. Innebär en skyskrapa påtaglig skada på riksintresset, dvs strider projektet mot miljöbalken?
  5. Ökar en skyskrapa stadens attraktivitet nu och på sikt?
  6. Är en skyskrapa på torget första steget till ytterligare skyskrapor, dvs början på att utveckla en helt annan stadsbild?
  7. Vilka alternativa lägen finns för de planerade bostäderna?
  8. Skulle en betydligt lägre ny byggnad med offentligt innehåll på torget kunna vara ett alternativ för att berika stadskärnan?
  9. Vill stadens invånare ha en skyskrapa?
  10. Ligger det inte en lockelse i att än en gång visa politisk klokskap och stå emot en rådande modevåg?

Rädda den unika stenstaden även denna gång!

Kristina Berglund
Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Publicerad i Sundsvalls Tidning 8 september 2016

keyboard_arrow_up