fbpx

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Svenska byggnadsvårdsföreningen remissvar på rapporten “För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.” Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Sammanfattning

Den mycket angelägna rapporten om olika åtgärder för att stimulera utvecklingen av Sveriges landsbygder har stor bredd och innehåller många goda förslag. En utveckling av livskraftiga regioner med en spridning av bebyggelsetrycket till flera städer och orter skulle innebära att attraktiva livsmiljöer, i större utsträckning än idag, kan erbjudas i hela landet. En sådan utveckling skulle också innebära ett minskat tryck på stadskärnorna i tillväxtstäderna och möjliggöra att värdefulla natur- och kulturmiljöer i städer, orter och landsbygder tas tillvara.

Avgörande faktorer för att kunna vända utvecklingen från koncentration av tillväxten i de större städerna till en utveckling av även andra orter i mindre centrala lägen tas dock upp summariskt. Det räcker inte, som föreslås i rapporten, med utvecklade översiktsplaner på kommunal nivå för att befrämja tillväxten. Det krävs också en samhällsplanering på nationell och regional nivå för att stärka sambandet mellan städer, orter och landsbygd och skapa en helhet som konstitueras av genomtänkta mönster för bebyggelseutveckling, kommunikationer och samverkan i nätverk. Det krävs vidare att genomförandet av en sammanhållen politik sker i brett samråd med medborgarna, näringslivet, stat, länsstyrelser och kommuner för att alla ska känna delaktighet i framtidsfrågor och förstå vikten av att utveckla en samverkan för att nå ett gott resultat.

SBF föreslår därför

  • att Boverket ges i uppdrag att uppdatera visionen Sverige 2009 och utveckla visionen vidare utifrån dagens förutsättningar
  • att rapporten tar upp och beskriver metoder för att genomförandet enligt den sammanhållna politiken ska kunna ske i en meningsfull dialog med medborgare och övriga berörda parter med syftet att utveckla en lokal och regional samverkan samt hur stimulans och stöd kan ges åt drivande lokala krafter

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler