fbpx

Europa Nostra – vårt europeiska forum

Vad säger oss begreppet Europa Nostra? För de flesta kommer medalj- och diplomutdelande upp som den naturliga associationen. På vilket sätt detta Europaorgan skiljer sig från Europarådet, EG och annat europeiskt samarbete är det dock säkert många som har vaga begrepp om, skriver här Christina von Arbin, som representerar Sverige i organisationen.

Europa Nostras utmärkande kännetecken är att den är en ideell förening, en Non Governmental Organisation, NGO, samt att dess intresseområde rör bevarandet av det europeiska natur- och kulturarvet. Den fungerar som paraplyorganisation för nationella ideella föreningar, men rekryterar samtidigt också individuella medlemmar. Den hålls inte samman av politiska ställningstaganden och överenskommelser utan har vuxit fram ur oegennyttigt engagemang för gemensamma kulturmiljövärden i ett efterkrigseuropa i kraftig och snabb förvandling; en lobbyorganisation, pådrivare och främjare av medvetenhet och aktivitet i frågor som rör kulturmiljöns, bevarande och utveckling.

Sedan 1991 är Europa Nostra sammanslagen med International Castles Institute, en förening också den med bevarande och förnyelse på sitt program och som bland sina medlemmar har en stor del av de stora slotts- och herrgårdsegendomarnas ägare och förvaltare särskilt då de som ser turismutvecklingen som både hot och möjlighet i en förändrad ekonomi. En överblick över hur organisationen fungerar och vilka dess syften är framgår av organisationsplanen på nästa sida.

Som medlemmar ingår föreningar alternativt individer i ett gemensamt forum General Assembly – som samlas en gång per år i något av medlemsländerna och då i samband med en endagskonferens kring ett aktuellt tema samt studieutfärder i omgivningarna. Assemblyn väljer ett Council som fungerar som ”styrelse” och svarar för verksamheten och utgör det nav kring vilket alla aktiviteter rör sig. En Management Committe, arbetsutskott, och ett sekretariat är de som i praktiken drar det tunga lasset i det dagliga arbetet.

Syftena är att bevara och främja kultur och naturarv, att uppmuntra god kvalitet i planering och byggande samt att arbeta för förbättring av miljön generellt. Genom upprop, resolutioner, konkreta uppvaktningar och allmän lobbying ger man europeisk tyngd åt bevarandeambitioner i enskilda fall men också i anslutning till generella företeelser som kulturlandskapets bevarande etc. Grundfilosofin är densamma som för de nationella föreningarna nämligen att väcka människors intresse och engagemang kring den egna miljön samt kring bevarandefrågorna i stort och därigenom få upp dessa frågor i det politiska samtalet och beslutsfattandet.

Organisationen ger ut en tidning, ett nyhetsblad och vetenskapliga rapporter. Konferenser kring ett aktuellt tema ’Europa Nostra Forum” genomförs två gånger per år i samband med General Assernbly och Council-mötena. Studieresor ordnas årligen till intressanta resmål med tonvikt på kulturarv och bevarande och man har också en fond som årligen delar ut stöd till någon mycket värdefull upprustningsinsats. Men mest uppmärksamhet får man genom den årliga premieringen av goda restaureringsinsatser i medlemsländerna med medalj eller diplom.

Basstation

För att organisationen skall vara levande krävs att dess medlemmar är aktiva och drivande. I många länder fungerar också någon av de nationella medlemsorganisationerna som bas och councilledamöterna har i dessa sitt nationella diskussionsforum och bollplank. För Sveriges del är det naturligt att se Svenska föreningen för byggnadsvård som ”basstation” och dess styrelse som det bollplank jag som councilledamot använder. Föreningen har också sedan starten varit den som för Sveriges räkning sprider och samlar in information och förmedlar kontakterna med kansliet i Haag när det gäller ansökningar och urval till Europa Nostras årliga diplom och medaljutdelning. I många ar ingick föreningens förre ordförande Roland Pålsson i juryn och skaffade sig där en bred erfarenhet av såväl juryarbetet som bevarandesituationen i Europa i stort. Han har dock nu lämnat detta uppdrag och kontakterna med juryarbetet har därmed blivit svagare.

Styrelsen och jag har inför kommande år diskuterat hur vi skulle kunna öka både intresset här i Sverige för att komma i fråga för en utmärkelse, och ambitionen att genomföra en ansökan; inte minst sedan vi kunnat konstatera att det i år inte finns något enda förslag inskickat från svensk sida överhuvudtaget.

Goodwill

Vi uppfattar att den goodwill och uppmärksamhet som Europa Nostras utmärkelser ger svenskt bevarandearbete här hemma och internationellt är en viktig informationsresurs vi inte får försumma att utnyttja. Att goda exempel ges internationell status och uppmärksamhet är en uppmuntran och uppskattning av enskilda människors arbete och också en fjäder i hatten på framsynta förvaltare och kommuner.

Vi tror att en process där beredning och urval av projekt för föreningens egen årliga diplomutdelning med fördel också kunde vara ett led i sökandet efter lämpliga objekt för Europa Nostras utmärkelse. Det är dock viktigt att klart markera att det rör sig om två helt skilda arrangemang, vart och ett med sin huvudman och med frihet för den som så vill att anmäla objekt direkt till Europa Nostrajuryn. Svenska föreningen för byggnadsvård är i år liksom tidigare den som distribuerar ansökningsformulären från Europa Nostra. De kan beställas från kansliet. Anmälningstiden går ut den i juni.

Vem kan få diplom?

Vi har dock konstaterat att det råder stor osäkerhet om hur man bäst presenterar ett objekt. Vi har därför sagt oss att föreningen här skulle kunna hjälpa till med råd och anvisningar för att underlätta för den som vill föra fram ett projekt till bedömning. Rent generellt kan sägas att ett gott bildmaterial som tydligt visar objekten före respektive efter åtgärder är basen i en övertygande motivering.

Inför jurybehandlingen krävs sedan en kommentar från mig, som councilmedlem, som sätter in de föreslagna objekten i sitt nationella sammanhang. Denna bedömning ska då baseras på antingen eget besök på plats eller på rapport från besök av läns- eller lansantikvarien eller byggnadsvårdsföreningens länsombud. Vi har nu våren på oss för förberedelsearbetet och jag uppmanar alla som vill föra fram förslag att höra av sig till föreningen eller ring så att vi i god tid kan förbereda en förhoppningsvis representativ svensk insats detta år.

Internationellt utbyte

Jag ser också i övrigt möjligheten till internationellt utbyte som viktig för såväl föreningen i sig som för oss var och en som individ. Europa Nostra bygger sin verksamhet på medlemsavgifter och sponsorstöd. Vid Council-mötet i höstas beslöts att i medlemsländerna försöka värva fler enskilda medlemmar. En medlemsform som i Sverige i dag valts av endast ett fåtal. För den som vill få tidskrift, nyhetsbrev och möjlighet att delta i seminarier och studieresor är detta att rekommendera samtidigt som man bidrar till finansieringen av verksamheten. I övriga länder är det individuella medlemskapet relativt vanligt som komplement till det man har i sin nationella förening. I vissa länder är det t.o.m. så att den nationella föreningen är identisk med en ’Iokalavdelning” av Europa Nostra. Medlemsavgiften är 50 ECU per år. Svenska föreningen för byggnadsvårds kansli har informationsfoldrar och anmälningsblanketter, som kan rekvireras av den som är intresserad.

Christina von Arbin

Svensk representant i Europa Nostra och stabschef vid Riksantikvarieämbetet

1/1996

keyboard_arrow_up