fbpx

Begäran om byggnadsminnesförklaring för Lindbergs prästgård, Varberg

Svenska byggnadsvårdsföreningen har idag översänt en begäran om byggnadsminnesförklaring för Lindbergs prästgård i Varbergs kommun till Länsstyrelsen.

Lindbergs prästgård, som ägs av Lindberga församling, är unik och anses vara Hallands bäst bevarade prästgård. Prästgården byggdes 1844 och ligger med en parkliknande trädgård mitt i kulturmiljön Lindbergs kyrkby, granne med kyrka och kyrkogård, klockaregård och en folkskola. Kyrkofullmäktige i församlingen har dock bestämt att gården ska rivas och har för avsikt att sälja marken till en exploatör som vill bygga ett flerbostadshus på platsen. Prästgården ligger utanför detaljplanelagt område varför inget rivningslov krävs.

Svenska byggnadsvårdsföreningen hemställer att Länsstyrelsen i Halland beslutar att:

  • Lindbergs prästgård förklaras som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen 3 kap 1§
  • Tillse att de rivningsarbeten som pågår på Lindbergs prästgård omedelbart stoppas enligt begäran om byggnadsminnesförklaring kulturmiljölagen 3 kap 5§ i avvaktan på utredning och slutligt beslut med anledning av
  • En grundlig utredning genomförs av byggnaden och bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden, såväl historiska, byggnads- och teknikhistoriska värden som byggnadens konstnärliga och miljömässiga värden.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up