Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 04-04-2013

Rivingshot. Valhallabadet, uppfört 1956 efter ritningar av Nils Olsson, hotas av rivning för byggande av en ny multiarena i Göteborg. Valhallabadet är en mycket välbevarad och tidstypisk byggnad. Den är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram, bland annat för sina gavelväggar som är utsmyckade med glasmosaik av konstnären Nils Wedel.

Uppdatering september 2021
En majoritet av politikerna i Göteborg vill riva badet för att ge plats åt en ny multiarena. Frågan blir allt mer konkret då kommunen just nu arbetar med att ta fram förslag på hur byggnationen av den nya multiarenan och rivning av Valhallabadet ska gå till. Samtidigt har det kommunala bolaget Higab, som äger Valhallabadet, tagit fram en utredning som visar på att det är möjligt att renovera och bevara badet. Dessutom gjordes det 2014 en kulturmiljöutredning som bland annat konstaterade att Valhallabadet är av nationell betydelse och att ” Valhallabadet besitter höga arkitektoniska och konstnärliga värden genom sin omsorgsfullt utformade interiör med konstnärlig inramning. Även i exte­riören finns kvaliteter.” Även Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att byggnaden har mycket höga kulturhistoriska värden.

Kulturmiljöutredning: https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/carlotta/web/image/blob/1154457/Kulturmiljörapport%202013_04.pdf

Higabs utredning: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/handlingar-och-protokoll/bolagshandlingar/sok-bolagshandlingar/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93cMszQ0cTb0CPP0sXQ29zUz0w8EKDFCAo4FTkJGTsYGBu7-RfhTp-pFNIk4_HgVR-I2PBOo3R9Zv5Gbg6ONt5G0Y7GcYamamH6wfpR-VmAwKD_3IotTEFBA_M0U_0tDI0MRQvyA3NDSiKiQ10lFREQB3RIGG/p0/IZ7_42G01J41KGV2F0ALK2K1SN1U66=CZ6_42G01J41KGV970A5JPIN9E1K64=NJreadDocument=Eid!32102=action!readDocument==/6.%20Återrapport%20uppdrag%20Valhalla.pdf

Tidigare uppdateringar
10-06-2013
Skribenterna Mark Isitt och Malin Lernfelt har i var sin krönika visat sitt stöd för Valhallabadet i Göteborg. Isitt uppmärksammar Svenska byggnadsvårdsföreningens engagemang i frågan och skriver: ”Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen har tagit plats, samtliga medlemmar klädda i kycklinggult för att påminna stadens makthavare om att Valhallabadet tillhör deras ”gula lista”, en förteckning över ”värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll”.
28-10-2013
Debatten om Valhallabadets vara eller icke vara går vidare. Nu senast anordnade Stadsmuseet en frukostföreläsning där bebyggelseantikvarierna Sanja Peter och Anette Lindgren berättade om Valhallabadets historia. Opinionen för badets bevarande växer stadigt.
21-04-2015
Ny multiarena på evenemangsstråket i Göteborg skjuts upp. Beslut har nu fattats om att Scandinavium kommer att rustas upp och stå kvar under en tioårsperiod. I samband med detta meddelar politikerna att Valhallabadet står säkert under denna tioårsperiod.

Externa länkar
Riv inte Valhallabadet för ett nytt arenabygge 
Mark Isitt – Valhallabadets öde fortfarande inte avgjort 
Lernfelt – Unikt bad, eller unikt torra skor
Rädda Valhallabadet