fbpx

Yttrande över Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för granskning till 2020-08-11. Planförslaget möjliggör cirka 1000 nya bostäder i byggnader upp till 32 våningar samt cirka 27 000 kvm verksamhetsyta. Bostäderna ligger i norra delen av planområdet och förutsätter rivning av byggnadskomplex av högt kulturhistoriskt värde. I södra delen av planområdet föreslås vissa om- och tillbyggnader av befintlig kontors- och industribebyggelse. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Sammanfattning

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planförslaget av följande skäl:

  • Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder. Den väl sammanhållna satdsbilden hotas dock att splittras och förvanskas av mycket höga hus, i detta fall ett kluster med höga hus. SBF anser att planförslaget medför påtaglig skada på riksintresset enligt MB 3 kap 6§. SBF anser vidare att det krävs en analys av i vilka lägen i staden stora skalförändringar kan tillåtas utan att skada den ännu relativt väl sammanhållna stadsbilden.
  • SBF anser att det är anmärkningsvärt att staden inte anser att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap 34§ och MB 6 kap 11§ behövs för detaljplanen till följd av den betydande miljöpåverkan som planförslaget med dess kluster av höga hus medför.
  • Forskning visar att höghus ger en anonym och otrygg miljö för barn. Utemiljöns utformning och tillgänglighet påverkar hur mycket barnen vistas utomhus, något som har stor betydelse för deras mentala och fysiska utveckling. Planförslaget med dess mycket höga hus, dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor uppfyller inte alls de krav som bör ställas på en god uppväxtmiljö som barn. SBF anser att förslaget strider mot FN:s barnkonvention, fr.o.m. 2020 lag i Sverige.
  • En förutsättning för projektet är rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex, dessutom så sent byggda som på 1980-talet. Rivning av dessa byggnader strider mot preciseringen av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, det nyligen av riksdagen antagna arkitekturpolitiska målet samt kulturmiljölagstiftningen, bland annat PBL 9 kap 34§. En annan aspekt är att rivning av fullgoda byggnader innebär slöseri med resurser och strider mot det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
  • En uppmaning till stadens politiker: Se Stockholms utveckling i ett regionalt perspektiv: Ta fasta på regionplanens stora möjligheter att bygga stad i en flerkärnig struktur i stället för att överexploatera vår vackra huvudstad!

Läs hela dokumentet här

Meny