Yttrande över Kvarnholmen 2:1, Kalmar

Yttrande över förslag till detaljplan för Kvarnholmen 2:1 (Hotellet) i Kalmar, Kalmar kommun. Dnr 2019-2161

Svenska byggnadsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utställt för granskning. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning:

  • Planförslaget innebär en kraftig minskad respekt för områdets kulturmiljövärden jämfört med gällande detaljplan.
  • Förslaget strider mot den uttalade inriktningen i den fördjupade översiktsplanen.
  • Det är anmärkningsvärt att kommunen bedömer att det inte ens behövs en miljöbedömning i detta område av riksintresse med dess höga kulturhistoriska värden.
  • SBF bedömer att förslaget till detaljplan skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och att det därför ej bör föras vidare i dess nuvarande utformning.

Läs hela dokumentet här