fbpx

Yttrande över Förslag till detaljplan för Stallmästaregården, Solna

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Stallmästaregården m.m. Föreningen anser att planförslaget bör återkallas då den nya byggnaden är alldeles för stor och kommer att ge ett mycket dominerande uttryck och dessutom har en utstickande och provocerande utformning i den kulturhistoriskt synnerligen värdefulla helhetsmiljön. Ett genomförande bedöms därför strida mot skyddsföreskrifterna för Nationalstadsparken, riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset och strider mot förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen.

Läs hela dokumentet här

Meny