fbpx

Stallmästaregården, Solna

Överklagande till MÖD

2022-11-07

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena av förslag till detaljplan för Stallmästaregården. Byggnadsvårdsföreningen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen bland annat eftersom domen innebär att hänsyn inte tas till Riksantikvarieämbetets yttrande där planförslaget avstyrks och för att föreningens argument endast delvis bemötts. Föreningen hänvisar också till att detta ärende är ett av många i Kungliga Nationalstadsparken där de stränga lagkraven åsidosätts.

Läs hela dokumentet här

Tillägg till överklagande

2022-09-20

SBF har efter syn på plats arrangerad av domstolen erbjudits att inkomma med komplettering av överklagandet av förslaget till detaljplan för Stallmästaregården. Föreningen påtalar att planförslaget med dess förslag till ny hotellbyggnad vida överstiger gränsen för vad som kan tillåtas enligt föreskrifterna för byggnadsminnet och den tydliga avsikten att skydda Nationalstadsparken enligt propositionen för lagen om nationalstadspark.

Läs hela dokumentet här

Överklagande till MMD

2022-01-10

SBF yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges i Solna kommun beslut att anta förslag till detaljplan för Stallmästaregården. SBF anser att den kompletterande nybyggnaden genom sin stora skala utgör ett dominerande ingrepp i den historiska miljön samt att byggnadens utstickande moderna utformning skulle medföra en kraftig negativ påverkan på kulturvärdena genom bristen på anpassning och genom att fragmentisera upplevelsen av den historiska miljön vid Stallmästaregården. Planförslaget strider därmed mot byggnadsminnesmärkningen och riksintresset och medför skada enligt skaderekvisitet för nationalstadspark.

Läs hela dokumentet här

Yttrande över förslag för detaljplan

2021-04-13

Byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Stallmästaregården m.m. Föreningen anser att planförslaget bör återkallas då den nya byggnaden är alldeles för stor och kommer att ge ett mycket dominerande uttryck och dessutom har en utstickande och provocerande utformning i den kulturhistoriskt synnerligen värdefulla helhetsmiljön. Ett genomförande bedöms därför strida mot skyddsföreskrifterna för Nationalstadsparken, riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset och strider mot förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up