Yttrande över förslag till detaljplan för Södra Ar Knivsta (Skräddarbo)

Sammanfattning

Skräddarbo är en sällsynt välbevarad parstuga från början av 1800-talet. SBF anser att en rivning av torpet, som förutsätts enligt planförslaget, strider mot plan- och bygglagens regler med hänsyn till kulturvärdena samt också mot miljömålet God bebyggd miljö. Det är synnerligen angeläget att i stadsutvecklingen värna om de få oförvanskade kulturhistoriskt värdefulla torp av olika slag som ännu finns kvar.

Läs hela yttrandet här.