fbpx

Yttrande över Marstrand 73:3, Marstrand, Kungälv

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en andra granskning till 2017-11-07 och anför följande.

SBF konstaterar att bevarandealternativet har utgått ur miljökonsekvensbeskrivningen till följd av det långtgående förfallet av byggnaderna som innebär att inget annat alternativ än rivning återstår. År 2005 lyfte bland annat Svenska byggnadsvårdsföreningen frågan att underhålla och bevara turistanläggningen, som redan då präglades av visst förfall, genom flera möten och artiklar. Förfallet har fortsatt sedan dess och åtgärder har inte vidtagits vare sig av fastighetsägaren eller kommunen för att hejda förstörelsen trots att detta påtalats i utredningar m.m. under mer än tio års tid, inte ens under pågående detaljplanearbete som pågått sedan 2012. Detta trots den unika anläggningens höga kulturhistoriska värde av byggnadsminnesklass och trots att den utgör en omistlig del av riksintresset för Marstrand som ett vittnesbörd om badortsepoken i slutet av 1800-talet.

Läs hela dokumentet här

Kristina Berglund,
Vice ordförande, Arkitekt

Meny