Yttrande över förslag till Detaljplan för Marstrand 73:3, bostäder och centrumverksamhet. Granskning 2.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en andra granskning till 2017-11-07 och anför följande.

SBF konstaterar att bevarandealternativet har utgått ur miljökonsekvensbeskrivningen till följd av det långtgående förfallet av byggnaderna som innebär att inget annat alternativ än rivning återstår. År 2005 lyfte bland annat Svenska byggnadsvårdsföreningen frågan att underhålla och bevara turistanläggningen, som redan då präglades av visst förfall, genom flera möten och artiklar. Förfallet har fortsatt sedan dess och åtgärder har inte vidtagits vare sig av fastighetsägaren eller kommunen för att hejda förstörelsen trots att detta påtalats i utredningar m.m. under mer än tio års tid, inte ens under pågående detaljplanearbete som pågått sedan 2012. Detta trots den unika anläggningens höga kulturhistoriska värde av byggnadsminnesklass och trots att den utgör en omistlig del av riksintresset för Marstrand som ett vittnesbörd om badortsepoken i slutet av 1800-talet.

Yttrande över förslag till Detaljplan för Marstrand 73:3, bostäder och centrumverksamhet. Granskning 2. (PDF)

Kristina Berglund,
Vice ordförande, Arkitekt

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler