fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m.fl. Djurgården, Stockholm

Yttrande över förslag för detaljplan

2024-02-08

Förslaget till dp har tidigare upphävts av länsstyrelsen på grund av skada på riksintresset för nationalstadspark. Kommunen återkommer nu med ett nytt bantat granskningsförslag. Trots den lägre exploateringen, jämfört med tidigare planförslag, anser SBF att  invändningarna mot planförslaget kvarstår. Påverkan på kulturmiljön bör även för detta planförslag bedömas som skada enligt lagen för nationalstadspark varför SBF avstyrker planförslaget.

Läs hela dokumentet här

Granskningsyttrande över förslag för detaljplan

2022-03-16

Föreningen anför i sitt granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m fl (Hasselbacken) att även om den tillkommande byggnadsvolymen minskats i förhållande till samrådsförslaget kvarstår ändå i huvudsak de invändningar föreningen anförde vid samrådet. Förslaget medför intrång i parklandskapet, bebyggelsen är för dominerande och det stora tillskottet av yta bör i princip ses som ny verksamhet. Förslaget strider därmed mot lagen för nationalstadspark.

Läs hela dokumentet här

Samrådsyttrande över förslag för detaljplan

2021-05-03

SBF avstyrker planförslaget i dess nuvarande utformning av följande skäl:

  • De förslagna nya byggnaderna för Hasselbacken brister i anpassning till platsen och försvårar den historiska läsbarheten. De stora husvolymerna innebär en kraftig skalförändring och skymmer Hasselbackens huvudbyggnad i vyerna från Djurgårdsvägen.
  • Planförslaget strider därmed mot varsamhetskraven och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen.
  • Om planförslaget genomförs bedömer SBF att det kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset och strida mot föreskrifterna för Nationalstadsparken.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up