fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m.fl. Djurgården, Stockholm

SBF avstyrker planförslaget i dess nuvarande utformning av följande skäl:

 • De förslagna nya byggnaderna för Hasselbacken brister i anpassning till platsen och
  försvårar den historiska läsbarheten. De stora husvolymerna innebär en kraftig
  skalförändring och skymmer Hasselbackens huvudbyggnad i vyerna från Djurgårdsvägen.
 • Planförslaget strider därmed mot varsamhetskraven och förvanskningsförbudet i plan- och
  bygglagen.
 • Om planförslaget genomförs bedömer SBF att det kommer att medföra påtaglig skada på
  riksintresset och strida mot föreskrifterna för Nationalstadsparken.

Läs hela dokumentet här

Meny